Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor farmaceutyczny do spraw nadzoru nad aptekami, punktami aptecznymi, działami farmacji szpitalnej i punktami obrotu pozaaptecznego Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny Delegatura w Zielonej Górze

66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Jagiellończyka 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontroluje warunki przechowywania oraz obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych, działach farmacji szpitalnej, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego
 • kontroluje podmioty wprowadzające do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kategorii 1 oraz przygotowuje zgody w celu zapewnienia właściwego nadzoru nad w/w środkami, substancjami lub prekursorami oraz umożliwienia posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych w celach medycznych
 • przeprowadza lustracje lokali przewidzianych na aptekę, punktów aptecznych, placówek obrotu pozaaptecznego, w celu wydania opinii o jego przydatności i zgodności z obowiązującymi przepisami lub zaświadczenia dla placówek obrotu pozaaptecznego o spełnieniu wymogów lokalowych,
 • pobiera do badań leki recepturowe, a także zabezpiecza i pobiera do badań produkty lecznicze oraz przeprowadza postępowania wyjaśniające w przypadku podejrzenia, że ww. produkty nie odpowiadają ustalonym dla nich wymaganiom w celu przekazania ich do badań i wstrzymania w obrocie na terytorium województwa lubuskiego
 • kontroluje reklamę działalności aptek i punktów aptecznych w celu sprawdzenia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi
 • zabezpiecza środki odurzające, substancje psychotropowe oraz prekursory kategorii 1, które uległy przeterminowaniu w celu umożliwienia przekazania ich do utylizacji.


Warunki pracy


 • praca biurowa,

 • praca w terenie związana z przeprowadzaniem kontroli,

 • stres związany z obsługą klienta,

 • zagrożenie korupcją,

 • w siedzibie urzędu - praca przy komputerze (lokal inspektoratu położony na 2 piętrze bez dostępu do windy),

 • wyjazdy w teren, praca poza siedzibą urzędu związana z kontrolą nadzorowanych jednostek (aptek, punktów aptecznych, działów farmacji szpitalnej i punktów obrotu pozaaptecznego).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Kandydaci zakwalifikowani, spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.


Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie będą o tym informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrzone (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu).


Zależnie od liczby kandydatów, w celu zapewnienia rzetelnej oceny ich kwalifikacji i kompetencji w procesie naboru zastosowany zostanie test wiedzy zgodnie z zakresem opisanym w zakładce ”Kogo poszukujemy”. Z kandydatami, którzy osiągną najwyższe wyniki z testu wiedzy (nie więcej niż 5 osób) przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku braku testu rozmowa będzie przeprowadzana ze wszystkimi kandydatami.


Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 694 461 996.


Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WIF oraz będą dostępne w siedzibie Inspektoratu.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem wykształcenia farmaceutycznego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawa farmaceutycznego,
 • wiedza fachowa z dziedziny farmacji,
 • prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 • spełnianie warunków, o których, o którym mowa w art. 114a ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office,
 • komunikatywność, dyspozycyjność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny, podpisane i opatrzone aktualną datą,
 • kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 • oświadczenie, o spełnianiu warunków, o którym mowa w art. 114a ust. 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne,
 • adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-03-15
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wlkp., Skrytka pocztowa 772
  z dopiskiem "oferta pracy - nie otwierać”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  20/02/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi