Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/05/2020.

Opis stanowiska pracy

Prokurator Krajowy zgodnie z art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577) ogłasza konkurs na stanowisko informatyka w Prokuraturze Krajowej.

 • Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 ww. ustawy).
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Krajowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

wymiar etatu: 1

liczba stanowisk pracy: 1

miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Główne obowiązki:

 • badanie oraz zabezpieczanie materiału dowodowego na potrzeby postępowań prowadzonych w Prokuraturze Krajowej, Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK oraz powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
 • pozyskiwanie, ekstrakcja i analiza danych znajdujących się na komputerach, urządzeniach mobilnych i nośnikach wymienialnych (w tym m.in. wykonywanie kopii binarnych; analiza artefaktów, rejestrów systemowych, komunikatorów internetowych, logów, historii przeglądanych stron, plików cookies, zawartości pamięci podręcznej cache, podłączanych do systemu dysków USB, plików baz danych aplikacji; odczytywanie danych z programów pocztowych; ujawnianie danych ukrytych; odzyskiwanie danych skasowanych; wyszukiwanie plików szyfrowanych; wykrywanie fałszywych typów plików);
 • sporządzenie sprawozdań i raportów dokumentujących wyniki przeprowadzonych  analiz cyfrowych nośników danych;
 • testowanie nowych rozwiązań softwarowych i sprzętowych z obszaru informatyki śledczej;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu informatyki śledczej dla pracowników prokuratury;
 • wiedza merytoryczna i umiejętności niezbędne do realizacji zadań ujętych w opisie stanowiska;
 • ciągła aktualizacja wiedzy oraz gotowość do pracy poza godzinami regulaminowymi.

 

Wykształcenie: wyższe: studia I lub II stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki.

Wymagania

Wymagania konieczne:

 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z analizą cyfrowych nośników danych;
 • doświadczenie w obsłudze co najmniej jednego programu z zakresu informatyki śledczej (np. Belkasoft Evidence Center, EnCase Forensic, X-Ways Forensics);
 • znajomość technik, rozwiązań, narzędzi softwarowych i sprzętowych stosowanych w informatyce śledczej;
 • doskonała znajomość systemów operacyjnych, ich budowy i zasad działania;
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie dokumentacji technicznej i artykułów z obszaru informatyki śledczej.

 

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu informatyki śledczej lub cyberbezpieczeństwa;
 • certyfikat w zakresie informatyki śledczej (CFCE, ACE, CCFE, CCE), odzyskiwania danych (CDRP), analizy urządzeń mobilnych (CMFF), analizy systemu Windows i jego artefaktów (GCFE);
 • znajomość zasad i procedur dotyczących zabezpieczenia materiału dowodowego na potrzeby postępowania karnego, cywilnego oraz administracyjnego (zabezpieczanie danych w systemie statycznym /działającym);
 • posiadanie obecnie lub w przeszłości uprawnień biegłego sądowego z zakresu informatyki;
 • znajomość języka skryptowego Python, Powershell;
 • doświadczenie w administrowaniu bazami danych typu MSSQL, PostgreSQL lub MySQL;
 • doświadczenie w inżynierii wstecznej oprogramowania.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego);
 • kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostępne do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Krajowej.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 22 października 2019 r. na adres:

Prokuratura Krajowa

Biuro Kadr

ul. Rakowiecka 26/30

02 – 528 Warszawa

z podaniem na kopercie: konkurs nr PK IX K 1111.27.2018 na stanowisko informatyka w Wydziale do Spraw Analizy Kryminalnej w Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej.

 

Inne informacje:

 • Oferty doręczone lub przesłane po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania dokumentów pocztą).
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 12 51 956.

Prezentacja firmy

Prokuraturę stanowią Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy, pozostali zastępcy... Prokuratora Generalnego oraz prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanego dalej „Instytutem Pamięci Narodowej”.

Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury. Urząd Prokuratora Generalnego sprawuje Minister Sprawiedliwości.

Prokuratorami powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury są prokuratorzy Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, prokuratur okręgowych i prokuratur rejonowych.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
24/10/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
2 lata
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca IT - Bazy danych , Praca IT - Kontrola jakości , Praca IT - Programowanie / Analizy , Praca IT - Hardware / Information Systems , Praca IT - ERP
do góry