Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/01/2022.

Opis stanowiska pracy

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

01-211 Warszawa ul. Giełdowa 7/9

Ogłoszenie nr 87863 / 19.11.2021

Główny Specjalista

Do spraw: obowiązków regulacyjnych w Wydziale Obowiązków Regulacyjnych w Departamencie Rynku Pocztowego

 

Osoba na tym stanowisku:

 • Prowadzi postępowania administracyjne, związane z uzgadnianiem i zatwierdzaniem opisu kalkulacji kosztu netto, weryfikacją kalkulacji kosztu netto i straty na pocztowych usługach powszechnych, określaniem kwoty kosztu netto i straty na pocztowych usługach powszechnych, ustalaniem kwoty dopłaty dla operatora wyznaczonego oraz wysokości udziałów operatorów pocztowych w dopłacie
 • Prowadzi postępowania administracyjne, związane z ustalaniem opłat za pocztowe usługi powszechne, przedkładanymi przez operatora wyznaczonego projektami regulaminów świadczenia pocztowych usług powszechnych oraz dostępem do elementów infrastruktury pocztowej (regulaminy, cenniki, obowiązek podjęcia negocjacji, wydawanie decyzji w sprawie dostępu)
 • Prowadzi sprawy związane z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej, skargami i wnioskami z zakresu właściwości Wydziału
 • Prowadzi postępowania administracyjne, związane z uzgadnianiem, zatwierdzaniem i publikacją instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz opisu kalkulacji kosztów pocztowych usług powszechnych
 • Prowadzi postępowania administracyjne, związane z ustanawianiem operatora wyznaczonego do świadczenia pocztowych usług powszechnych oraz ustanawianiem odstępstw dla operatora wyznaczonego od obowiązku świadczenia pocztowych usług powszechnych
 • Prowadzi postępowania administracyjne, związane z kontrolą operatorów pocztowych, stwierdzaniem naruszenia przepisów lub decyzji dotyczących działalności pocztowej oraz nakładaniem kar pieniężnych przewidzianych w Prawie pocztowym
 • Opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych z zakresu właściwości Departamentu
 • Uczestniczy w pracach krajowych i zagranicznych podmiotów

 

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo pocztowe wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Prawo przedsiębiorców, o rachunkowości, o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość przepisów międzynarodowych w zakresie rynku pocztowego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa, a także umiejętności ich stosowania w praktyce oraz oceny zgromadzonego materiału dowodowego
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Co oferujemy

 • Dogodną lokalizację w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego
 • Ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00)
 • Możliwość pracy zdalnej w okresie zagrożenia epidemicznego
 • Możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy)
 • Bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów
 • Spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.)
 • Pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • Możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie
 • Parking dla rowerów
 • Pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki

 

Dostępność

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Wymagania

Warunki pracy

 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie
 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 

Dodatkowe informacje

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze.

Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • Sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych
 • Test wiedzy
 • Weryfikacja znajomości języka angielskiego
 • Zadanie praktyczne
 • Test kompetencyjny
 • Rozmowa kwalifikacyjna

 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczanie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj do: 6 grudnia 2021

Aplikuj mailowo na adres: rekrutacja@uke.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 87863 / 19.11.2021.

Lub w formie papierowej na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

z dopiskiem „główny specjalista_DRP/WOR/3”_nr ogłoszenia 87863

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 53 49 227 lub mailowego na adres: rekrutacja@uke.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 06.12.2021

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Prezentacja firmy

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie... działalności telekomunikacyjnej, pocztowej, oraz gospodarki zasobami częstotliwości oraz organem nadzoru rynku w zakresie kontroli wyrobów emitujących lub podatnych na emisję pola elektromagnetycznego, w tym urządzeń radiowych.

Główne zadania:

regulacja, kontrola i analiza rynku telekomunikacyjnego i pocztowego,
gospodarka zasobami częstotliwości,
gospodarka zasobami numeracji telefonicznej,
kontrola spełniania wymagań z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej,
wspieranie użytkowników usług cyfrowych, polubowne rozwiązywanie sporów z dostawcami usług, działalność edukacyjna oraz prowadzenie kampanii społecznych.

Pracownicy UKE mają realny wpływ na funkcjonowanie Państwa w obszarze rynku telekomunikacyjnego i pocztowego. Uczestniczą w projektowaniu i tworzeniu cyfrowej rzeczywistości Polaków.

Praca w UKE to realizacja zadań w oparciu o pracę projektową, w środowisku krajowym i międzynarodowym oraz we współpracy z sektorem przedsiębiorstw i nauki. To elastyczny system godzin pracy, premiowanie konkretnych efektów pracy oraz możliwość udziału w podnoszących kwalifikacje kursach i szkoleniach.

Centrala Urzędu mieści się w Warszawie, ale zadania realizuje w całym kraju poprzez swoje Delegatury.

Wszystkie informacje na temat Urzędu są dostępne na stronie https://uke.gov. pl/

Watro dołączyć do naszego zespołu!
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
09/12/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Administracja / Sekretariat , Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja biurowa , Praca Biuro / Dokumentacja
do góry