Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 01/08/2021.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw technologii i jakości budowy dróg w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie

35-959 Rzeszów ul. Legionów 20

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wspomaga Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowego w zakresie zagadnień technologicznych
 • Weryfikuje proponowane technologie w zakresie planowanych i realizowanych robót oraz weryfikuje specyfikacje techniczne dla robót drogowych i mostowych realizowanych w ramach programów rządowych
 • Analizuje potrzeby i kształtuje politykę wyposażenia sprzętowego
 • Analizuje przedłożone monitoringi jakości z wykonanych badań na realizowanych zadaniach
 • Współpracuje z innymi Wydziałami Oddziału, bierze udział w Radach Technicznych, w pracach komisji odbioru robót
 • Analizuje recepty oraz wyniki wykonanych badań
 • Bierze udział w pracach komisji odbioru robót
 • Prowadzi działania w zakresie wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w laboratorium


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


-  Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-  praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


-  wspólnie z innymi pracownikami w razie potrzeby wykonuje prace w terenie,


-  budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,


-  praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. „B”
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań z zakresu robót drogowo-mostowych
 • wiedza z zakresu technologii robót drogowych, znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań z zakresu robót drogowo-mostowych
 • wiedza z zakresu technologii robót drogowych, znajomość normy Zarządzanie jakością - norma PN-EN ISO/IEC 17025
 • kompetencje: umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • kursy z zakresu technologii drogowych
 • uprawnienia do kierowania robotami drogowymi, uprawnienia do projektowania w zakresie dróg i mostów
 • znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność kierowania zespołem
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy prawo budowlane


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-02
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Rzeszowie
  ul. Legionów 20
  35-959 Rzeszów (z dopiskiem główny specjalista ds. technologii)
  lub pocztą elektroniczną na adres rzeszow.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/07/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry