Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 06/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw audytu i kontroli w Dziale Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
10-950 Olsztyn


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie audytów i kontroli w jednostkach gospodarujących środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), opracowywanie wyników tych audytów w celu sprawnej i terminowej realizacji obowiązków nałożonych prawem krajowym i unijnym oraz oceny planowania i gospodarowania tymi środkami.
 • Opracowywanie projektów protokołów z audytu/kontroli, podsumowań ustaleń, sprawozdań oraz innych dokumentów niezbędnych podczas prowadzenia czynności i wystąpień do jednostek podlegających badaniu w celu przedstawienia stanu faktycznego, dokonania oceny efektywności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli oraz prawidłowości gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA).
 • Sporządzanie dokumentacji roboczej z przeprowadzonych czynności w celu właściwego udokumentowania ustaleń audytu/kontroli oraz jej archiwizowanie.
 • Koordynowanie pracami zespołu audytowego i kontroli w celu zapewnienia sprawnego przebiegu czynności.
 • Branie udziału w misjach audytowych oraz kontrolnych Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i innych właściwych organów lub przedstawicieli innych państw członkowskich w celu wywiązania się z obowiązków Instytucji Audytowej.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa w siedzibie Izby,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- praca w terenie, w tym rekontrole w ramach funduszy rolnych,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- 8-godzinny czas pracy przez 5 dni w tygodniu,
- budynek nie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.

Metody i techniki naboru:
I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów, pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych i dodatkowych,
II etap: Pisemny test wiedzy merytorycznej,
III etap: Rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

CV i list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.

Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia
w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie obowiązany będzie do złożenia oświadczenia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393 ze zm.).

Prosimy o skorzystanie z załączonych wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej, które również są dostępne na stronie BIP pod adresem:
http://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
W przypadku przedstawienia wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok 5.300 zł
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 525 42 17, e-mail: izk.IAS.370000@mf.gov.pl


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze audytu i kontroli

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu: prawa unijnego i krajowego dotyczącego funduszy strukturalnych oraz pomocy finansowej z UE i innych źródeł zagranicznych, finansów publicznych, rachunkowości oraz zamówień publicznych,
 • znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowych standardów audytu oraz metod i technik audytu,
 • znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej,
 • umiejętność skutecznej komunikacji,
 • umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań,
 • umiejętność dokonywania interpretacji i wykładni przepisów prawa,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • ukończone Studia podyplomowe z zakresu audytu lub kontroli lub UE,
 • przeszkolenie z zakresu: audytu wewnętrznego/Certified Internal Auditor (CIA)/ Certified Government Auditing Professional (CGAP), metody i techniki audytu,
 • szczególne uprawnienia: audytor wewnętrzny/biegły rewident/Certified Internal Auditor ( CIA)/ Certified Government Auditing Professional (CGAP),
 • znajomość języków obcych: angielski lub niemiecki lub francuski na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury,
 • znajomość zagadnień z zakresu audytu IT,
 • umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem audytorskim (np. ACL).


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia – Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu audytu wewnętrznego /Certified Internal Auditor (CIA)/ Certified Government Auditing Professional (CGAP), metody i techniki audytu,
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie szczególnych uprawnień jako audytor wewnętrzny/biegły rewident/Certified Internal Auditor ( CIA)/ Certified Government Auditing Professional (CGAP),
 • Kopie dokumentów/certyfikatów ze znajomości języków obcych: angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury.
 • .

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  23/09/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry