#

Główny Specjalista (uprawnienia budowlane) w Dziale ds. Inwestycji Departament Inwestycji i Remontów

Agencja Mienia Wojskowego

Kraków, małopolskie

Główny Specjalista (uprawnienia budowlane) w Dziale ds. Inwestycji Departament Inwestycji i Remontów

Miejsce pracy: Kraków

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 16/24

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko 

Główny Specjalista (uprawnienia budowlane) w Dziale ds. Inwestycji

Departament Inwestycji i Remontów

Biuro Prezesa AMW w Warszawie

miejsce świadczenia pracy: Oddział Regionalny AMW w Krakowie

0,5 etatu

Oferujemy:

 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • doradztwo, rekomendowanie i nadzór nad działaniami w zakresie efektywności energetycznej,
 • analizowanie przedsięwzięć ujętych i planowanych do wprowadzenia do planu inwestycji i remontów pod kątem możliwości poprawy efektywności energetycznej, wraz z przygotowywaniem dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działań proekologicznych,
 • przygotowywanie i nadzorowanie działań związanych z wydaniem i sprzedażą świadectw efektywności energetycznej dla realizowanych przedsięwzięć,
 • bieżące analizowanie możliwości oraz przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków finansowych (krajowych i unijnych) na wdrażanie działań proekologicznych,
 • monitorowanie i nadzorowanie prowadzonych w oddziałach regionalnych Agencji zadań inwestycyjnych w zakresie ich przygotowania, realizacji i rozliczenia, w tym weryfikowanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich i innych dokumentów związanych z ich realizacją,
 • przygotowywanie sprawozdań, dokonywanie analiz, redagowanie pism w zakresie właściwości Departamentu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne: budowlane, inżynieria sanitarna, elektryczne lub pokrewne,
 • min.4-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata w zakresie zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania,
 • znajomość ustawy o: Agencji Mienia Wojskowego, Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw, podstawowa znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów związanych z efektywnością energetyczną budynków, w tym ustawy o efektywności energetycznej, prawa energetycznego, ustawy o odnawialnych źródłach energii i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,
 • wiedza z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • znajomość zasad dotyczących przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia korespondencji urzędowej,
 • znajomość programu do kosztorysowania robót budowlanych,
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność analizy informacji.

Wymagania dodatkowe:

 • zaangażowanie, dobra organizacja pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie AMW dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór dostępny na stronie AMW dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),

Termin składania ofert: 8 marca 2024 r.

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
 z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 16/24”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • miejsce świadczenia pracy: Oddział Regionalny AMW w Krakowie
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.
Prosimy o pobranie i dostarczenie z dokumentami wypełnionego załącznika zamieszczonego poniżej (dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
osiwadczenie-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.docx

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi