Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 09/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny księgowy Zespół do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie
ul. Czysta 3
96-300 Żyrardów


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Pełna obsługa finansowo-księgowa Inspektoratu
 • • Prowadzenie rachunkowości jednostki w oparciu o zasady (politykę) rachunkowości
 • • Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • • Przygotowywanie planów finansowych, innych planów i analiz makroekonomicznych gospodarki finansowej Inspektoratu
 • • Opracowywanie projektów rocznych planów finansowych i ich zmian w zakresie dochodów i wydatków, poddawanie ich bieżącej analizie oraz przedkładanie do zatwierdzenia kierownikowi jednostki, a następnie ich realizacja
 • • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • • Rzetelne i terminowe sporządzanie: sprawozdań budżetowych, sprawozdania finansowego oraz innych sprawozdań z zakresu działania jednostki budżetowej, w tym sprawozdań z zakresu budżetu zadaniowego, deklaracji podatkowych, sprawozdań dla GUS
 • • Przestrzeganie terminowego regulowania zobowiązań oraz odprowadzania na rachunek centralny zrealizowanych dochodów budżetowych Inspektoratu
 • • Windykacja należności, sporządzanie tytułów wykonawczych i upomnień oraz naliczanie odsetek od nieterminowych płatności
 • • Administrowanie i obsługa programów finansowo- księgowych, systemów informatycznych, m.in. System Bankowości Elektronicznej NBP, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, aplikacja PŁATNIK
 • • Prowadzenie, weryfikacja i przechowywanie ksiąg inwentarzowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym organizacja i prowadzenie nadzoru nad inwentaryzacją mienia jednostki oraz prowadzenie rozliczeń inwentaryzacyjnych


Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie Inspektoratu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, skaner)
Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
Stanowisko pracy w pokoju biurowym na parterze
Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (brak windy, brak przystosowanych sanitariatów)
W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Pracownikom oferujemy:
 pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy,
 zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa w służbie cywilnej na czas określony 12 miesięcy,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, paczki świąteczne dla dzieci),
 podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach indywidualnych programów rozwoju zawodowego (szkolenia, kursy).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu i/lub adres e-mail.
Każde oświadczenie wymagane w ogłoszeniu powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Wszystkie oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Zastrzega się możliwość przeprowadzenia kandydatom egzaminu z kwalifikacji i wymagań.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żyrardowie z oznaczeniem stanowiska lub przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu z dopiskiem „Oferta na stanowisko Specjalista do spraw administracyjno-finansowych”.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żyrardowie lub stempla pocztowego.
Oferty odrzucone oraz oferty osób niezatrudnionych po przeprowadzeniu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 660730441


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe średnie lub wyższe ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać jeden z poniższych warunków:
a) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-Ietnią praktykę w księgowości;
b) mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6-Ietnią praktykę w księgowości;
c) być wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
d) posiadać certyfikat księgowy, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów


pozostałe wymagania niezbędne:

 • • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • • Znajomość przepisów z zakresu sprawozdawczości budżetowej, przepisów podatkowych, przepisów ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych do niej wydanych, a także prawa zamówień publicznych oraz umiejętność wykorzystania przepisów prawa w praktyce
 • • Praktyczna wiedza na temat zagadnień związanych z rachunkowością budżetową (plany kont, klasyfikacja budżetowa)
 • • Biegła znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
 • • Umiejętność sprawnej obsługi programów pakietu MS Office oraz programów finansowo- księgowych i płacowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • • Dokładność, samodzielność
 • • Znajomość przepisów KPA oraz przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w administracji
 • • Umiejętność obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR
 • • Znajomość obsługi bankowości elektronicznej NBP
 • • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej/w Służbie Cywilnej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. przeciwko wiarygodności dokumentów tub za przestępstwo skarbowe
 • • Oświadczenie a posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-05-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie
  ul. Czysta 3
  96-300 Żyrardów

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  04/05/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry