Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny księgowy w Zespole do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100
21-300 Radzyń Podlaski


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, terminowe realizowanie bieżących płatności i zobowiązań
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej
 • dokonywanie oceny zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych i naliczanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych
 • w zależności od potrzeb i możliwości finansowych zgłaszanie konieczności zakupu wszelkiego rodzaju sprzętu, aparatury, materiałów, druków itp. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki i ich ewidencja oraz czuwanie nad prawidłową eksploatacją nieruchomości, instalacji, aparatury
 • informowanie PLW o potrzebie zorganizowania konserwacji, napraw i remontów instalacji, sprzętu i aparatury oraz racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych
 • kontrola i analiza realizacji dochodów Skarbu Państwa, pobieranie i odprowadzanie dochodów Skarbu Państwa
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie wymiany informacji merytorycznych oraz danych potrzebnych do raportowania z wykonanych zadań lub opracowania budżetu zadaniowego i innych potrzeb w zakresie właściwości komórek organizacyjnych Inspektoratu
 • opracowywanie harmonogramów realizacji dochodów i wydatków dla Inspektoratu oraz zapotrzebowanie środków finansowych na poszczególne okresy sprawozdawcze wraz z ich aktualizacją
 • obsługa systemów komputerowych w zakresie księgowości


Warunki pracy

- praca z przewagą wysiłku umysłowego
- praca przeważnie siedząca
- praca wymaga sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji ciała
- praca wymagająca szczególnej koncentracji
- praca wymagająca dobrej ostrości wzroku
- praca wewnątrz pomieszczenia przy częściowym oświetleniu dziennym i sztucznym


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 03.02.2020 r.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.0-83/ 352 70 15 w godzinach od 8.00 do 14.00
O terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie Na stanowisku głównego księgowego może być zatrudniona osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).) oraz ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351).
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 z późn. zm.).
 • biegła znajomość obsługi i konfiguracji komputera oraz innych urządzeń biurowych np. drukarki, skanery itp.
 • biegła znajomość obsługi programów word, exel, elektroniczna bankowość,
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • ukończone kursy w zakresie rachunkowości i finansów


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawo jazdy kat. B
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dyplomów lub certyfikatów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-29
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Warszawska 100
  21-300 Radzyń Podlaski
  Sekretariat pokój nr 4

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry