Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 21/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu/ziemski
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
26-600 Radom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • prowadzenie rachunkowości jednostki, pełna obsługa finansowo-księgowa jednostki
 • obsługa kadrowa i płacowa jednostki
 • sporządzanie planów, sprawozdań finansowych i statystycznych oraz analiz z działalności budżetowo-gospodarczej
 • sporządzenie bilansu rocznego rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki
 • przygotowywanie rocznego planu finansowego jednostki
 • współdziałanie z bankiem w zakresie obsługi i prowadzenia rachunków bankowych oraz sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem środków budżetowych
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • bieżąca kontrola dyscypliny budżetowej w obsługiwanej jednostce w zakresie realizowanego budżetu
 • przygotowywanie zapotrzebowania jednostki na środki
 • ewidencja i rozliczanie zaangażowania wydatków budżetowych
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku jednostki
 • rozliczanie czasu pracy pracowników, ewidencja urlopów, sprawy BHP
 • współpraca z PINB w zakresie okresowych ocen członków k.s.c. wartościowania stanowisk pracy
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych, dokumentacji pracowniczej oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi nadzoru budowlanego, organami samorządu terytorialnego, PUP, ZUS, US i innymi instytucjami zgodnie z potrzebami wynikającymi z przepisów prawa
 • prowadzenie innych spraw z zakresu tematycznego stanowiska pracy
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych


Warunki pracy

- praca umysłowa, wykonywana w pozycji siedzącej
- praca przy monitorze komputerowym
- praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
- biuro inspektoratu znajduje się na I piętrze, brak windy, brak dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dane kontaktowe:
adres do korespondencji – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu
26-600 Radom, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7;
adres e-mail: pinb@spradom.eu; tel. /48/3815065; /48/3815066;
- Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radomiu”.
- Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
- Kandydaci spełniający wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie.
- Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu nie zostaną powiadomieni.
- Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości lub ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, lub ukończył/a ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości; lub jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów; lub posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów rachunkowych,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 lat doświadczenia zawodowego
w księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • znajomość przepisów prawa związanych ze specyfiką pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej, a w szczególności w zakresie: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, znajomość rozporządzeń MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych oraz w sprawie sprawozdawczości budżetowej), prawa pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie programów księgowych, płacowych i Płatnika, MS Office
 • nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze sprawozdawczości budżetowej, rachunkowości budżetowej
 • doświadczenie zawodowe w zakresie płac i kadr
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, rzetelność oraz terminowość
 • samodzielność, zdolność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, dokładność i systematyczność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kandydat/ka wyłoniony/a w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany/a jest przedłożyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry