Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 07/07/2020.

Opis stanowiska pracy

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) z siedzibą w Kijowie.

 

Główne obowiązki: Promocja Polski w dziedzinie turystyki na rynku:

 • Ukrainy

Wymagania konieczne:

Kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora ZOPOT powinien:

 1. Posiadać tytuł magistra;
 2. Korzystać z pełni praw publicznych;
 3. Nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 5. Posiadać udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka ukraińskiego i/lub języka rosyjskiego;
 6. Posiadać prawo jazdy, co najmniej kategorii „B”.

 

Wymagania pożądane

 1. Znajomość zagadnień z zakresu komunikacji, marketingu i turystyki;
 2. Znajomość polskiego rynku turystycznego w zakresie atrakcyjności turystycznej;
 3. Znajomość „Strategii Marketingowej Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020”;
 4. Umiejętność organizacji kampanii promocyjnych oraz zarządzania projektami;
 5. Znajomość stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych;
 6. Znajomość ustawy o usługach turystycznych;
 7. Znajomość ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej;
 8. Umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem.

 

Ponadto, warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie 3-5 stronicowej pracy pisemnej na temat:

 • Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej na rynku ukraińskim w roku 2020.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

Komisja Konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem, a także zweryfikować znajomość języka obcego poprzez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
 • Umowę o pracę zawartą na czas określony, nie dłuższy niż 33 miesiące.

 

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:

 • 17.12.2019 r.

 

Wstępna kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie przesłanych dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

 • CV;
 • listu motywacyjnego;
 • Kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);
 • Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenia kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenia o posiadaniu prawa jazdy co najmniej kategorii „B” oraz o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu samochodu w ruchu drogowym;
 • Kopii dokumentów potwierdzających co najmniej 5- letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa- zlecenie, umowa o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, kontrakt menadżerski, opinie z miejsca pracy);
 • Kopii dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka ukraińskiego i/lub języka rosyjskiego np. dyplom ukończenia studiów lingwistycznych lub filologicznych, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z obcym językiem wykładowym, certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie kandydata;
 • Pisemnego opracowania na temat: „Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej na rynku ukraińskim w roku 2020.


Oferty prosimy przesyłać za pomocą przycisku "Aplikuj"

w terminie do dnia 12.11.2019 roku z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ZOPOT w Kijowie”.

Prezentacja firmy

Zadaniami POT są w szczególności:

promocja Polski jako kraju atrakcyjnego... turystycznie,
zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie,
inicjowanie, opiniowanie, wspomaganie planów i wieloletnich programów rozwoju oraz modernizacji infrastruktury turystycznej, zwłaszcza pod kątem podniesienia jakości usług turystycznych rozwoju produktów turystycznych,
wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy i jednostki samorządu terytorialnego, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszenia działające w tej dziedzinie (na zasadach określonych w umowach zawieranych pomiędzy tymi organami i jednostkami a Polską Organizacją Turystyczną),
inspirowanie tworzenia regionalnych organizacji turystycznych, obejmujących swoim zakresem działania obszar jednego lub więcej województw, oraz lokalnych organizacji turystycznych, obejmujących swoim zakresem działania obszar jednej lub więcej jednostek samorządu lokalnego, a także z nimi współdziałanie.
Cele i zadania POT realizowane są przez:

przygotowywanie i publikowanie materiałów promocyjnych oraz organizowanie stoisk narodowych na targach turystycznych, wystaw, pokazów, kongresów i seminariów, jak również upowszechnianie wiedzy o Polsce jako kraju atrakcyjnym turystycznie, w szczególności za pośrednictwem POIT,
przeprowadzanie analiz statystycznych i marketingowych, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu turystyki,
inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne działań podejmowanych przez właściwe organy administracji rządowej i państwowe jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki na rzecz rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej pod kątem podniesienia jakości usług turystycznych i rozwoju produktów turystycznych,
zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie oraz wspomaganie prac nad utworzeniem i rozwojem systemu rezerwacji usług turystycznych,
wyrażanie opinii w przedmiocie strategicznych z punktu widzenia interesów Polski planów przygotowywanych przez właściwego ministra, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki,
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
21/10/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Praca w hotelu / Turystyka , Praca Top management , Praca Administracja Publiczna , Praca Kadra zarządzająca , Praca Biuro / Dokumentacja
do góry