Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 15/11/2018.

Dyrektor Projektu w Biurze Inwestycji (Branża budowlana)

Warszawa, mazowieckie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres czynności:

 • organizowanie i nadzorowanie badań diagnostycznych niezbędnych dla realizacji przedsięwzięć budowlanych
 • kontrola oraz udział w odbiorach robót inwestycyjnych celem zapewnienia właściwej jakości robót
 • analiza i ocena stanu technicznego obiektów budowlanych celem ustalenia niezbędnych działań dla wyeliminowania występujących nieprawidłowości
 • formułowanie wniosków i zaleceń w zakresie zmian parametrów techniczno-eksploatacyjnych celem zapewnienia wymaganej jakości rozwiązań konstrukcyjnych
 • nadzorowanie merytoryczne prowadzonej dokumentacji technicznej celem spełnienia wymogów formalno-prawnych oraz norm i wymagań technicznych
 • współudział w opracowaniu kompleksowej dokumentacji przetargowej niezbędnej dla wdrożenia procedur przetargowych oraz współudział w pracach komisji przetargowych
 • współudział w pozyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji kontraktu
 • współudział w sporządzaniu harmonogramów rzeczowo - finansowych kontraktu niezbędnych dla przyjęcia planu realizacji projektu inwestycyjnego oraz współudział w sporządzaniu sprawozdań niezbędnych do monitorowania realizacji projektu
 • współudział w weryfikowaniu zakresu rzeczowo - finansowego kontraktu
 • współudział w identyfikacji i raportowanie do właściwych komórek organizacyjnych zagrożeń, ryzyka w realizacji kontraktu/projektu oraz współudział w podejmowaniu działań zapobiegających
 • współudział w uzgadnianiu dokumentów (w tym faktur) dotyczących płatności dla Wykonawcy i Inżyniera
 • współudział w opiniowaniu dokumentacji projektowej i wykonawczej
 • dbanie o jakość, rejestrowanie, prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji projektu we wszystkich fazach jego wdrażania i trwałości projektu oraz sporządzanie raportów okresowych Inżyniera Kontraktu
 • udział w prowadzeniu wyrywkowych kontroli jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów i zastosowanych technologii

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne odpowiednie
 • minimum 3 lata stażu pracy na stanowiskach związanych z realizacją (budowa) obiektów
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
 • znajomość prawa budowlanego, warunków kontraktowych FIDIC i ustawy prawo zamówień publicznych
 • uprawnienia budowlane
 • znajomość procedur i doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu transportowych projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy unijnych
 • znajomość pakietu MS Office w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym oraz i MS Project w stopniu co najmniej podstawowym
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i obowiązujących w Polsce aktów prawnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego w budownictwie
 • znajomość przepisów dla inwestycji prowadzonych w sektorze kolejowym
 • umiejętność podejmowania decyzji, współpracy i rozwiązywania problemów
 • umiejętność analizy danych
 • umiejętność planowania zadań w tym sporządzania harmonogramów

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego i indywidualnie planowaną ścieżkę kariery
 • pracę w stabilnej firmie z bogatymi tradycjami
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 76 tys. pracowników
 • atrakcyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
17/12/2017
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe inżynierskie
Branża / kategoria:
Praca Budownictwo / Praca na budowie , Praca Badania / Rozwój , Praca Inżynieria , Praca Architektura
do góry