Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/01/2022.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent Pracownia Higieny Pasz Zakład Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie

71-337 Szczecin ul. Ostrawicka 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie badań mikrobiologicznych, molekularnych, mikroskopowych i wizualnych próbek pasz i próbek środowiskowych zgodnie z normami/procedurami badawczymi/przepisami.
 • Przyjmowanie i rejestracja próbek do badań, kontakt z klientami laboratorium w zakresie działalności pracowni.
 • Prowadzenie zapisów technicznych związanych z badaniami w celu udokumentowania toku badania. Opracowywanie wyników badań, a także sporządzanie sprawozdań z badań.
 • Obsługa i sprawdzanie wyposażenia w ramach nadanych upoważnień oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym.
 • Prowadzenie rejestrów odczynników oraz planowanie rodzaju i ilości środków niezbędnych do realizacji zadań (przeprowadzenia badań).
 • Opracowywanie, modyfikacja i weryfikacja metod oraz monitorowanie ważności wyników badań.
 • Uczestniczenie w utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025, również w zakresie uczestnictwa w kontrolach zewnętrznych i wewnętrznych metod badawczych .


Warunki pracy

Praca w urzędowym laboratorium weterynaryjnym  oraz kontynuacja badań w niektóre dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta); kontakt ze  szkodliwymi czynnikami zakaźnymi i substancjami chemicznymi , wykonywanie badań bakteriologicznych, molekularnych, mikroskopowych oraz innych biologicznych i wizualno-wagowych, kontakt z klientami laboratorium w zakresie działalności pracowni,sporządzanie zapisów oraz prowadzenie książęk i rejestrów wynikających z systemu zarządzania jakością, opracowywanie wyników badań oraz sporządzanie sprawozdań z badań,obsługa  i sprawdzanie sprzętu laboratoryjnego, wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych.


Konieczność zachowania szczególnej ostrożności i dokładności. Obligatoryjne zachowanie wymogów SZ- systemu zarządzania. Praca w zespole, często pod presją czasu z wykorzystaniem  sprzętu laboratoryjnego oraz niezbędnych odczynników.


Praca wykonywana jest w budynku biurowo-laboratoryjnym na trzecim piętrze nie posiadającym podjazdu, brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.


Praca wykonywana w podstawowym systemie czasu pracyInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu miesiąca od daty zakończenia naboru, natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, ale nie zatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy. Na wniosek kandydata złożone dokumenty mogą być zwrócone do rąk kandydata za osobistym pokwitowaniem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (091) 4898211; ( 091)  4898226, (091) 4898259.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe magisterskie z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej (mikrobiologiczne, biotechnologiczne, biologiczne)

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w laboratorium mikrobiologicznym lub molekularnympozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość praktyczna i teoretyczna podstawowych technik badawczych stosowanych w laboratorium mikrobiologicznym i molekularnym,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność organizowania i planowania pracy,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, Word, Exel,
 • biegłość w obliczeniach matematyczno-chemicznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • zdolność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • szkolenie z metod badawczych stosowanych w laboratorium mikrobiologicznym , techniki PCR, normy PN-EN ISO/EC-17025,
 • doświadczenie w nadzorze nad wyposażeniem pomiarowym,
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością w laboratorium wg PN-EN ISO 17025,
 • staranność, obowiązkowość, dyspozycyjność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie 71-337 Szczecin ul. Ostrawicka 2 z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – asystent Pracownia Higieny Pasz ZHW Szczecin”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/01/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry