Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/04/2019.

Opis stanowiska pracy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko:

Sygnatura konkursu Kd-111-5/2019

asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Liczba wolnych stanowisk – 2.

Termin konkursu: 10 kwietnia 2019 roku, godz. 10:00 w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy Al. „Solidarności” 127, 00 – 898 Warszawa, sala 400 VI piętro.

Termin składania zgłoszeń na konkurs: od 28 lutego 2019 roku do 27 marca 2019 roku.

 

Zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
 2. i obywatelskich,
 3. jest nieskazitelnego charakteru,
 4. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 5. ukończyła 24 lata.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego,
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 4. osoby po aplikacji składają oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim,
 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Rzeczypospolitej i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 8. aktualną fotografię zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie

Wymagania

Wymagane dokumenty należy składać w wyżej wymienionym terminie:

 1. osobiście w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, ul. Miodowa 21, 00- 246 Warszawa, IV piętro, pok. 1 i 2;
 2. drogą listowną na adres Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Oddział Kadr, Al. Solidarności 58, 00-240 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie wywieszona w budynkach Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 3 kwietnia 2018 roku.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922 t.j) informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, ul. Ogrodowa 51 A, 00-873 Warszawa;
 2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 997 roku o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji sygn. Kd-111-9/2018;
 3. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienie.

 

KLAUZULA IFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie ul. Ogrodowa 51 a 00-873 Warszawa
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@mokotow.sr.gov.pl.
3. Dane osobowe kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i udokumentowania rekrutacji.
4. Administrator danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
5. Podanie danych osobowych z zakresie określonym w ustawie z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U z 2018r., poz. 577) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe, a zakres tych danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy.
6. Niepodanie danych wskazanych w pkt.5 skutkuje niedopuszczeniem do konkursu.
7. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Odbiorcami zgromadzonych danych osobowych kandydatów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub upoważnienia do przetwarzania danych.
9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane kandydatów do pracy w przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów i nie dłużej niż to jest konieczne zgodnie z obowiązującym w jednostce rzeczowym wykazem na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U z 2018., poz. 217)
11. Kandydaci do pracy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie posiadają prawo dostępu do treści, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem lub wynika z przepisów prawa.
12. Kandydaci do pracy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Dane osobowe kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.

Prezentacja firmy

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
08/04/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
2
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Prawo / Prokuratura , Praca Administracja biurowa , Praca Inne
do góry