Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/08/2021.

Opis stanowiska pracy

KONKURS NA STANOWISKO ANALITYKA KRYMINALNEGO

Prokurator Krajowy ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko analityka kryminalnego w Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej w trybie art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577).

• Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U.

z 2018 r., poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji

i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod

i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 ww. ustawy).

• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Krajowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

wymiar etatu: 1,0

liczba stanowisk pracy: 1

miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Główne obowiązki:

• wykonywanie analiz kryminalnych na potrzeby postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych przez Prokuraturę Krajową oraz podległe jednostki organizacyjne prokuratury;

• pozyskiwanie informacji niezbędnych do realizacji analiz kryminalnych z dostępnych źródeł, w tym systemów informatycznych prokuratury oraz baz danych innych podmiotów;

• uczestnictwo w grupach i zespołach zadaniowych w zakresie niezbędnym do sporządzenia zleconej analizy;

• udzielanie konsultacji związanych z możliwością wykorzystania metod i technik analizy kryminalnej w procesie karnym, obejmujących zakres czynności analitycznych, metodologię stosowanych rozwiązań informatycznych, źródła pozyskiwania środków dowodowych.

 

Wykształcenie: wyższe I stopnia – preferowane informatyczne lub techniczne

Wymagania

Wymagania konieczne:

• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

• posiadanie nieposzlakowanej opinii;

• niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

• przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

• minimum roczne doświadczenie w zakresie analizy danych;

• zdolność analitycznego myślenia;

• posługiwanie się pakietem MS Office na poziomie zaawansowanym (Excel);

• umiejętność redagowania pism urzędowych;

• bardzo dobra organizacja pracy;

• umiejętność argumentowania prezentowanych stanowisk;

• gotowość do ciągłej aktualizacji wiedzy;

• umiejętność pracy w zespole;

• odporność na stres.

 

Wymagania dodatkowe:

• doświadczenie w użytkowaniu narzędzi do przetwarzania dużych zbiorów danych;

• znajomość specjalistycznego oprogramowania dedykowanego do wykonywania analiz kryminalnych;

• znajomość pakietu MS Office (Access);

• znajomość metodologii sporządzania analiz kryminalnych oraz regulacji prawnych niezbędnych do pracy na zajmowanym stanowisku (umiejętność interpretacji

i stosowania tych przepisów);

• znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej A2;

• poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” lub gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

• oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

• oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanieo przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach;

• oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną;

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego);

• kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność posługiwania się pakietem MS Office w wymaganym zakresie;

• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostępne do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Krajowej.

 

Dokumenty należy przesłać w terminie do: dnia 12 sierpnia 2021 r.

na adres:

Prokuratura Krajowa

Biuro Kadr

ul. Postępu 3

02 – 676 Warszawa

z podaniem na kopercie: konkurs nr PK IX K 1111.6.2021 na staż urzędniczy na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Krajowej.

 

Inne informacje:

• Oferty doręczone lub przesłane po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego,

w przypadku nadania dokumentów pocztą).

• Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.

• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 12 51 388.

Prezentacja firmy

Prokuraturę stanowią Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy, pozostali zastępcy... Prokuratora Generalnego oraz prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanego dalej „Instytutem Pamięci Narodowej”.

Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury. Urząd Prokuratora Generalnego sprawuje Minister Sprawiedliwości.

Prokuratorami powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury są prokuratorzy Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, prokuratur okręgowych i prokuratur rejonowych.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
04/08/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Analityka , Praca IT - Programowanie / Analizy , Praca IT - Bazy danych , Praca Inne
do góry