Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

zastępca kierownika oddziału

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zastępowanie kierownika oddziału Centrum Powiadamiania Ratunkowego w celu zabezpieczenia prawidłowej pracy Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod jego nieobecność,
 • współdziałanie z podmiotami funkcjonującymi w ramach powiadamiania ratunkowego,
 • opracowywanie potrzeb szkoleniowych dla pracowników CPR i ich realizacja dla pracowników zajmujących stanowiska operatorów numerów alarmowych,
 • udział w pracach komisji egzaminacyjnych kończących szkolenia operatorów numerów alarmowych,
 • współdziałanie z innymi centrami powiadamiania ratunkowego w celu właściwej realizacji obsługi zgłoszeń oraz przejmowania ich zadań w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej lub zniszczenia infrastruktury,
 • prowadzenie działalności promocyjnej dotyczącej pracy CPR i systemu powiadamiania ratunkowego,
 • prowadzenie spraw związanych z zażaleniami, skargami i wnioskami dotyczącymi realizacji zadań oddziału.


Warunki pracy

Czynniki utrudniające pracę: krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
Kontakty zewnętrzne:
• kilka razy dziennie: współpraca z innymi podmiotami w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego (SPR)
• kilka razy w tygodniu: podmioty realizujące zakupy i usługi na potrzeby CPR
• kilka razy w miesiącu: przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
• kilka razy w roku: administracja samorządowa
Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze:3 500,00 zł
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018 r., poz.1559).
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawa w zakresie: administracji rządowej w województwie i systemu powiadamiania ratunkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność kierowania zespołem i organizacji pracy, skutecznej komunikacji, odporność na stres
 • wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu funkcjonowania służb i podmiotów ratowniczych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-19
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/11/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry