Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 19/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

wojewódzki inspektor weterynaryjny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
ul. Proletariacka 2/6
93-569 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie w imieniu Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nadzoru nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych.
 • Kontrolowanie w imieniu Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii prawidłowości funkcjonowania: 1) • hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych przeznaczonych wyłącznie dla zwierząt w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących obrotu hurtowego produktami leczniczymi weterynaryjnymi, 2) • zakładów leczniczych dla zwierząt w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących obrotu detalicznego oraz stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych, 3) • podmiotów prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii, w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnym wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii.
 • Prowadzenie postępowania przy wstrzymaniu w obrocie bądź wycofywaniu z obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych.
 • Prowadzenie w uzasadnionych przypadkach: 1)postępowania administracyjnego zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, zakończonego przygotowaniem decyzji w pierwszej instancji, 2) • postępowania egzekucyjnego w zakresie ustalonym przez ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Prowadzenie spraw związanych z monitoringiem jakości produktów leczniczych weterynaryjnych znajdujących się w obrocie w zakresie wyznaczonym przez Głównego Lekarza Weterynarii, poprzez pobieranie prób produktów leczniczych weterynaryjnych do badań w ramach państwowych badań jakości.
 • Przyjmowanie zgłoszeń od podmiotów o zamiarze rozpoczęcia działalności w zakresie obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii oraz rejestrowanie podmiotów prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii.
 • Sporządzanie kwartalnych planów kontroli : 1) • hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych przeznaczonych wyłącznie dla zwierząt w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących obrotu hurtowego produktami leczniczymi weterynaryjnymi, 2) zakładów leczniczych dla zwierząt w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących obrotu detalicznego oraz stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych, 3) • podmiotów prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii, w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnym wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii i po zaakceptowaniu przez Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wprowadzanie do systemu „Rejestr Podmiotów Paszowych, Utylizacyjnych i Farmaceutycznych” na stronę internetową Głównego Inspektoratu Weterynarii .
 • Rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków w zakresie nadzoru farmaceutycznego oraz przygotowywanie dla Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii projektów odpowiedzi na skargi i wnioski w ww. zakresie.


Warunki pracy

Praca w urzędzie jak również poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe. Praca w terenie. Wykonywanie czynności kontrolnych.
Narzędzie pracy - komputer.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze w budynku, w którym występują bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ( brak podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety). Praca wymaga poruszania się między budynkami, w tym po schodach.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każda osoba do zatrudnienia w służbie cywilnej jest zobowiązana do złożenia ww. dokumentów.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem ( wzór oświadczeń znajduje się na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi w zakładce Informacje - Pliki do pobrania).
Wszystkie kandydatki i wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomione/powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie, miejscu oraz metodach
i technikach przeprowadzenia następnego etapu naboru.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia naboru.
Dodatkowe informacje pod nr tel.: 42 635 14 11.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
pracy na stanowisku merytorycznym w Inspekcji Weterynaryjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów prawodawstwa w zakresie spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych ( pakiet MS Office)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Dyspozycyjność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzajacego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie odbytych szkoleń

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/09/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry