Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Dolnośląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego

Plac Powstańców Warszawy 1; 50-153 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień oraz opinii;
 • przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków ;
 • realizacja innych zadań Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego określonych w Regulaminie Organizacyjnym Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.


Warunki pracy

reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, podróże służbowe;
stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym z dostępem do światła dziennego, narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety. Urząd jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich .Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty aplikacyjne powinny zostać przesłane w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta pracy na stanowisko wizytatora w Wydziale Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego”. W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o podanie adresu e-mail.
Kandydaci, których dokumenty spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru drogą e-mail.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie oraz oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i własnoręcznie podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych) zostaną odrzucone. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-71) 340-62-96


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany aktualnie zatrudniony w publicznych lub niepublicznych szkołach i placówkach oraz nauczyciel aktualnie zatrudniony na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w jednostkach wymienionych w art. 1 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, posiadający stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
 • o zatrudnienie mogą ubiegać się również nauczyciele akademiccy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadający co najmniej 5-letni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego
 • analityczne myślenie
 • umiejętności redakcyjne
 • umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie zawodowe w pracy w szkolnictwie specjalnym


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie wymaganych form doskonalenia;
 • Kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego co najmniej 5-letni staż pracy w szkole wyższej - w przypadku składania oferty przez nauczyciela akademickiego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o aktualnym zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela ( w szkole/ placówce (art. 1 KN)/ szkole wyższej) , w którym pozostaje się w dniu złożenia oferty pracy na stanowisko wizytatora
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego w pracy w szkolnictwie specjalnym

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
  Kancelaria Ogólna pok. 2009 ( II piętro)
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50 – 153 Wrocław

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry