Opis stanowiska pracy


Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Zachodniopomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Kształcenia Ogólnego i Specjalnego

70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi kontrole w szkołach i placówkach w celu oceny zgodności stanu, przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
 • prowadzi kontrole w szkołach i placówkach w celu oceny zgodności stanu przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
 • wspomaga dyrektorów szkół i placówek w celu podniesienia jakości sprawowania przez nich nadzoru pedagogicznego zgodnego z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa,
 • gromadzi, weryfikuje danych i opracowuje informacje, sprawozdania dotyczące nadzoru pedagogicznego oraz wykonywanych zadań w celu doskonalenia pełnionego przez kuratora oświaty nadzoru pedagogicznego,
 • opracowuje stosowną dokumentację w ramach wykonywanych zadań w celu przedstawienia jej do zaopiniowania przełożonemu i zatwierdzenia kuratorowi oświaty.


Warunki pracy

Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze.


Urząd nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów oraz toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo), urząd nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 


 


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający:
 • ukończoną formę doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek.
 • 2. Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięć lat stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.
 • 3. Znajomość przepisów prawa oświatowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres,
 • kreatywność i komunikatywność,
 • praca pod presją czasu.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-06-02
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin

  z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej - wizytator Szczecin”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  23/05/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi