Opis stanowiska pracy


Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wielkopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

wizytator do spraw równości, Wydział Nadzoru Pedagogicznego; WOA.210.2.2024

61-716 Poznań Kościuszki 93

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zadanie 1:
 • Wszechstronne działanie na rzecz przeciwdziałania naruszeniom równości w województwie wielkopolskim:
 • 1. Analiza potrzeb i przygotowanie propozycji kierunków działań z zakresu przeciwdziałania naruszeniom równości w województwie wielkopolskim;
 • 2. Analiza danych dotyczących różnorodności uczniów, incydentów dyskryminacji lub wykluczenia, oraz raportowanie wyników celem podejmowania działań wspierających środowiska szkolne z zarejestrowanymi przejawami dyskryminacji i wykluczeń.
 • 3. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów związanych z dyskryminacją lub nierównym traktowaniem w szkole; zapewnianie efektywnego wsparcia uczniom, którzy mogą być narażeni na dyskryminację lub wykluczenie; w tym poprzez współpracę ze specjalistami świadczącymi usługi pomocy psychologicznej i prawnej dla uczniów i uczennic doświadczających wykluczenia i nierówności, w szczególności z poradni psychologiczno-pedagogicznych i uczelni wyższych.
 • 4. Monitorowanie i upowszechnianie dobrych praktyk oraz rozwiązań dotyczących problematyki równości w szkołach i placówkach oświatowych;
 • 5. Inicjowanie i prowadzenie dialogu społecznego w sprawach z zakresu przeciwdziałania naruszeniom równości w tym inicjowanie kampanii społecznych i konkursów dla szkół i placówek oświatowych z woj. wielkopolskiego; współpraca z organizacjami pozarządowymi i agencjami rządowymi oraz innymi instytucjami wspierającymi prawa człowieka w celu wymiany wiedzy i zasobów, w tym poprzez organizowanie konferencji w tym zakresie we współpracy z Wydziałem Wspierania Edukacji.
 • 6. Prowadzenie komunikacji z rodzicami i społecznością szkolną, pomoc w tworzeniu strategii dla konkretnych szkół związanych z równością i różnorodnością, w tym promowanie idei inkluzywnego społeczeństwa.
 • Wspieranie wizytatorów rejonowych do zwracania uwagi na przejawy niesprawiedliwego traktowania osób w szkole.
 • Zadanie 2:
 • Wspomaganie szkół, przedszkoli oraz placówek poprzez organizację narad dla dyrektorów, przekazywanie informacji o istotnych zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania naruszeniom równości w województwie wielkopolskim:
 • 1. Podejmowanie, wspieranie i koordynowanie zadań, w tym przyjmowanie zgłoszeń o ewentualnych naruszeniach, związanych z przeciwdziałaniem naruszeniom równości na terenie szkół i placówek oświatowych; wspieranie placówek we wprowadzaniu wytycznych, jakimi powinny kierować się w przestrzeni równości i różnorodności;
 • 2. Promowanie, upowszechnianie i propagowanie zasady równości poprzez organizację debat, konferencji, spotkań, superwizji oraz materiałów edukacyjnych. Organizowanie szkoleń dla nauczycieli na temat równego traktowania, świadomości kulturowej i różnorodności, w tym we współpracy z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli.
 • Zadanie 3:
 • Przeprowadzanie kontroli w sytuacji podejrzenia naruszeń:
 • a) stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
 • b) przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce,
 • c) efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
 • Udział w komisjach konkursowych wyłaniających kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola i placówki,realizowanych w trybie działań planowych lub doraźnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek.
 • Zadanie 4:
 • Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek.
 • Zadanie 5:
 • Udział lub przewodniczenie odpowiednio w komisjach kwalifikacyjnych i komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego.
 • Zadanie 6:
 • Rozpatrywanie spraw uczniów dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 • Zadanie 7:
 • Udział w obserwacji egzaminów zewnętrznych.
 • Zadanie 8:
 • Udział w komisjach konkursowych wyłaniających kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola i placówki.
 • Zadanie 9:
 • Prowadzenie spraw związanych z eksperymentem pedagogicznym.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • Zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu

 • Wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku biurowego

 • Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

 • Budynek nie jest wyposażony w windę

 • W budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Umożliwiamy składanie dokumentów również w formie elektronicznej:
  - dokumenty można składać za pośrednictwem platformy ePUAP
  - link do strony: https://epuap.gov.pl/wps/portal
  adres skrzynki ePUAP Kuratorium Oświaty w Poznaniu: /ko_poznan/SkrytkaESP
  - Dołączone oświadczenia oraz kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisz elektronicznie (podpis
  zaufany lub podpis kwalifikowany)

 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością

 • Oferty kandydatów, z którymi nie można nawiązać stosunek pracy na podstawie art. 33 ustawy o służbie cywilnej,
  możliwe są do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie oferty te
  podlegają komisyjnemu zniszczeniu

 • Oferty kandydatów, z którymi można nawiązać stosunek pracy na podstawie art. 33 ustawy o służbie cywilnej,
  zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia objęcia stanowiska przez wybranego kandydataWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
- praca pedagogiczna na stanowisku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego;
- praca na stanowisku kierowniczym w szkole/placówce/ zakładzie kształcenia nauczycieli lub praca w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami/placówkami lub praca w urzędzie organu prowadzącego szkołę/placówkę.


pozostałe wymagania niezbędne:

 • W przypadku nauczyciela: status nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
 • W przypadku nauczyciela akademickiego: co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • Znajomość przepisów prawa oświatowego i umiejętność ich interpretacji
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem w oświacie oraz dotyczących nadzoru pedagogicznego
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz służby cywilnej
 • Analityczne myślenie
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej
 • Dobra znajomość obsługi komputera (Pakiet Office, poczta e-mail, system informacji prawnej LEX).
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia w zakresie zarządzania lub administracji
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2024-05-29
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
pok. 339 - budynek B - Kancelaria

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
16/05/2024
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi