Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/10/2018.

statystyk

Włocławek, kujawsko-pomorskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

statystyk

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • -monitorowanie zadań realizowanych przez ankieterów i rzeczoznawców w zakresie ankietowych badań statystycznych
 • przeprowadzanie kontroli formalnej, logicznej i rachunkowej zgromadzonych danych oraz wyjaśnianie potencjalnych błędów
 • przeprowadzanie kontroli terenowej pracy ankietera
 • zastępowanie w razie potrzeby ankieterów w pracy terenowej
 • koordynowanie prac związanych z realizacją ankietowych badań statystycznych
 • zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych pozyskiwanych poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne


Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych; praca
w terenie
- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy
- budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak przystosowanych: podjazdu, toalet oraz windy)
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, II i III piętrze, klatka schodowa wąskaInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,
- list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
- na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia,
- nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy
i umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: 52/366-93-65, 52/366-93-45,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
- powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
- oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzeniu procedury naboru,
- ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
- do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne,
- nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej
 • dobra znajomość MS Word, MS Excel
 • komunikatywność
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku
 • przeszkolenie w zakresie metodologii rolniczych ankietowych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną
 • przeszkolenie w zakresie socjotechniki w zakresie prowadzenia wywiadów z respondentami


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry