Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 17/07/2018.

statystyk informatyk

Brzeziny, łódzkie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Urząd Statystyczny w Łodzi

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

statystyk informatyk

Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • instalacja nowego oprogramowania aplikacji,
 • obsługa poczty elektronicznej w zakresie dystrybucji zbiorów, programów i pism dot. przetwarzania danych przez oddział,
 • zabezpieczenie danych i oprogramowania aplikacji w celu zachowania i archiwacji,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci podczas realizacji badań metodą CATI,
 • instalacja i aktualizacja oprogramowania aplikacji na tabletach obsługujących przez ankieterów,
 • obsługa infolinii podczas realizacji badania SP -3,
 • personalizacja i wydruk pism oraz monitów kierowanych do podmiotów.


Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo, schody, brak windy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
- etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,
-oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
- kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu rekrutacyjnego,
- oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru,
- do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 42/68-39-112,
proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2300 zł. brutto + dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi zasadami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 miesięcy doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows,
 • znajomość funkcjonowania sieci LAN,
 • bardzo dobra znajomość Microsoft Office,
 • znajomość aktów prawnych regulujących działalność Urzędu w tym: ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • rzetelność
 • umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenia zawodowego,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność skutecznej komunikacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry