Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 09/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy technik ds. drogownictwa w Zespole Diagnostyki Nawierzchni w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 KielceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie i analiza wyników przeprowadzonych pomiarów w porozumieniu z Kierownikiem Zespołu Diagnostyki,
 • wykonywanie pomiarów nawierzchni,
 • wykonywanie badań w zakresie rozpoznania konstrukcji nawierzchni metodą odwiertów,
 • pobór prób w terenie i transportowanie ich do laboratorium,
 • przygotowywania materiałów do monitoringu jakości robót, na podstawie wykonanych pomiarów na zadaniach realizowanych przez Oddział,
 • monitorowanie sprawności technicznej sprzętu laboratoryjnego będącego w dyspozycji Zespołu,
 • kompletowanie i przygotowywanie dokumentów będących efektem zrealizowanych zadań,
 • współuczestnictwo przy wykonywaniu określonych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w siedzibie urzędu oraz w terenie,
- praca w trudnych warunkach,
- wykonywanie badań laboratoryjnych wymaga wysiłku fizycznego,
- praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem
wyjazdów służbowych na terenie kraju,
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- przy pracy możliwy kontakt z: zapyleniem, wysoką temperaturą, hałasem,
- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych, a
także w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów
kontrolnych i pomiarowych,
- w trakcie wykonywania obowiązków wymagane jest poruszanie się po różnych poziomach
budynku,
- budynek laboratorium i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki
pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są
przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet
przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- podczas pobytu w terenie i na realizowanych budowach konieczność przebywania na
wysokościach, po ruchem i w hałasie,
- w przypadku wyjazdów służbowych korzystanie ze środków transportu publicznego albo
z samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
- weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- możliwość przeprowadzenia pisemnego sprawdzianu wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna, z pięcioma kandydatami, którzy z pisemnego sprawdzianu
wiedzy uzyskają najwięcej punktów a w przypadku nie przeprowadzenia pisemnego
sprawdzianu, ze wszystkimi kandydatami, którzy spełnią warunki formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres kielce.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (41) 34-03-924


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg,


pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu
 • umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS Office
 • kompetencje – wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy B+E,
 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów
 • znajomość normy Zarządzenie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B+E

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-11
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Kielcach
  ul. Paderewskiego 43/45
  25-950 Kielce

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry