Opis stanowiska pracy


Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy statystyk do spraw udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz analiz i opracowań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych

85-066 Bydgoszcz ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizuje skład komputerowy i tworzy grafikę opracowań statystycznych w celu zapewnienia szerokiej dostępności przekazu oraz wysokiej jakości produktów statystycznych opisujących poziom wdrożenia i realizacji polityki spójności, zgodnie z potrzebami odbiorców
 • bierze udział w pracach w zakresie automatyzacji tworzenia materiałów publikacyjnych w celu usprawnienia realizacji działań niezbędnych do monitorowania i ewaluacji polityki spójności w regionie
 • bierze udział w pracach w zakresie automatyzacji tworzenia materiałów publikacyjnych w celu usprawnienia realizacji działań niezbędnych do monitorowania i ewaluacji polityki spójności w regionie
 • realizuje prace związane z obsługą informacyjną w ramach przypisanej dziedziny, w tym przygotowuje dane do publikacji zawartych w planie wydawniczym oraz udziela wsparcia merytorycznego innym pracownikom w tym zakresie, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Urzędu.
 • prowadzi techniczną obsługę serwisu BIP Urzędu w celu bieżącego aktualizowania i wprowadzania informacji.
 • bierze udział w opracowywaniu regionalnych zestawień danych i produktów statystycznych


Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, 

 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,

 • pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, nie do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą odpowiedniej szerokości drzwi,

 • w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

 • PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH  ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,

 • na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia oraz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych  w procesie rekrutacji (wymaganej, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w związku z prowadzonym naborem kandydatów na stanowisko starszego statystyka w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych w zakresie danych osobowych szczególnych kategorii zawartych w liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach (np. danych o stanie zdrowia, danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne). Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym prawie wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie.”

 • list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),

 • powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,

 • oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe są do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru, po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu, zgodnie z obowiązującymi procedurami,

 • ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych
 • bardzo dobra znajomość MS Word, MS Excel, MS Power Point,
 • komunikatywność
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia
 • wiedza ogólna na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa
 • znajomość podstawowych pojęć, definicji i mierników statystycznych
 • posiadanie obywatelstwa ukraińskiego, w przypadku obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • bardzo dobra znajomość obsługi programu graficznego COREL i pakietu Ad-obe,
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prowadzenie statystycznych analiz danych, np. SPSS, ArcGIS,
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego tworzenie opracowań statystycznych, np. Corel Draw.
 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku
 • przeszkolenie w zakresie obsługi klienta,
 • przeszkolenie w zakresie podstawowych aspektów metodologicznych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-09
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Oferty proszę przesyłać na adres: z dopiskiem Rekrutacja 5/2023 do 09.02.2023 r. w jeden z następujących sposobów:
pocztą na adres: ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz (liczy się data stempla pocztowego),
na adres e-mailowy: rekrutacja_USBDG@stat.gov.pl (skany bądź zdjęcia podpisanych dokumentów),
za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
04/02/2023
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi