Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy statystyk do spraw udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz analiz i opracowań statystycznych. w Kujawsko – Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w bezpłatnym udostępnianiu informacji statystycznych,
 • udział w działaniach edukacyjnych Urzędu, m.in. prowadzenie zajęć edukacyjno – informacyjnych,
 • realizacja działań w zakresie popularyzacji oraz promocji zasobów i produktów statystyki publicznej,
 • realizacja prac związanych z obsługą informacyjną w ramach przypisanej dziedziny, w tym przygotowywanie danych do publikacji zawartych w planie wydawniczym oraz udzielanie wsparcia merytorycznego innym pracownikom w tym zakresie,
 • udział w realizacji działalności wydawniczej Urzędu, m. in. wspomagając prace redakcyjne i tworzenie grafiki.


Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, praca
w terenie,
- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, nie do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą odpowiedniej szerokości drzwi,
- w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dlaczego warto zatrudnić się w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy:
1) otrzymujesz umowę o pracę, co oznacza, że:
• korzystasz z uprawnień przewidzianych w Kodeksie pracy,
• Urząd odprowadza za Ciebie wszystkie składki,
• okres zatrudnienia w Urzędzie zaliczany jest do stażu pracy;
2) otrzymujesz miesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz:
• dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne, popularnie zwane „trzynastką”,
• nagrody okresowe i specjalne przyznawane nawet do trzech razy w roku,
• nagrody jubileuszowe;
3) możesz liczyć na:
• stabilne zatrudnienie,
• pracę w miłej atmosferze,
• ciekawe i zróżnicowane zadania,
• pomoc we wdrożeniu się do nowych obowiązków,
• wsparcie w rozwoju zawodowym poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
• awans zawodowy,
• dopasowanie godzin pracy do swoich potrzeb;
4) korzystasz z innych udogodnień:
• dofinansowania do wypoczynku Twojego i dzieci, dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej, świątecznych bonów, czy pożyczki mieszkaniowej
z preferencyjnym oprocentowaniem,
• możliwości wykupienia ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
• możliwości ubiegania się o mianowanie w służbie cywilnej już po upływie dwóch lat od zatrudnienia w korpusie służby cywilnej.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne,
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%,
- proponowane wynagrodzenie brutto 2645 zł + dodatek stażowy,
- PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH ZAWARTYCH
W OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,
- na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia oraz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (wymaganej, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w związku z prowadzonym naborem kandydatów na stanowisko starszego statystyka w Kujawsko – Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych w zakresie danych osobowych szczególnych kategorii zawartych w liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach (np. danych o stanie zdrowia, danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne). Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym prawie wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie.”
- list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem
(w przypadku składania aplikacji drogą elektroniczną należy załączyć skan podpisanych dokumentów),
- nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy i sprawdzian umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: 532-457-083, 532-457-140, 532-457-676, 532-457-686,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje stempla pocztowego (w przypadku wysyłki pocztą tradycyjną), data wysłania e-maila (w przypadku zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną) albo data wysłania pisma poprzez platformę ePUAP,
- powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
- oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe są do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru, po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu, zgodnie
z obowiązującymi procedurami,
- ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
- nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
 • znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych,
 • bardzo dobra znajomość MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
 • komunikatywność,
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia,
 • wiedza ogólna na temat aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej województwa,
 • znajomość podstawowych pojęć, definicji i mierników statystycznych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przygotowanie pedagogiczne,
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prowadzenie analiz statystyczno – przestrzennych (SPSS ArcGIS)
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego tworzenie grafiki wektorowej i rastrowej oraz opracowań np. Corel Draw,
 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku,
 • przeszkolenie w zakresie podstawowych aspektów metodologicznych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • przeszkolenie w zakresie obsługi klienta.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego,
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-29
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Oferty z dopiskiem „Oferta nr 8/2020” proszę przesyłać na adres:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
  ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz
  lub w formie elektronicznej z pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub e-mailem na adres: rekrutacja_usbdg@stat.gov.pl.
  Do przesłanych drogą elektroniczną dokumentów należy załączyć skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń oraz listu motywacyjnego.
  UWAGA: Nie ma możliwości złożenia ofert osobiście w siedzibie Urzędu. Prosimy o skorzystanie z jednej z wyżej wymienionych możliwości!

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  29/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry