Opis stanowiska pracy


Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw wsparcia odbiorców energii i paliw w Południowo-Zachodnim Oddziale Terenowym z siedzibą we Wrocławiu

00-869 Warszawa ul. Towarowa 25a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadza kontrolę zgodności informacji i oświadczeń składanych przez wytwórców energii elektrycznej w sprawozdaniach potwierdzających dokonanie odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące wymierzania kar pieniężnych, w związku z brakiem właściwej realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa wprowadzającymi środki nadzwyczajne mające na celu ograniczenie wysokości cen energii i paliw oraz szczególne rozwiązania służące ochronie interesów odbiorców energii i paliw
 • rozpatruje skargi i udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące wprowadzonych środków nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii i paliw oraz szczególnych rozwiązań służących ochronie interesów odbiorców energii i paliw
 • przeprowadza weryfikację wykonania obowiązku podejmowania działań zmierzających do realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące obszaru działalności przedsiębiorstw energetycznych
 • bierze udział w pracach zespołów problemowych


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 49-57 we Wrocławiu w części ogólnodostępnej jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze energetycznym lub w kontroli finansowej lub w dziale finansowym lub w obszarze analiz ekonomicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Dobra znajomość prawa energetycznego w obszarze hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego
 • Dobra znajomość ustaw wprowadzających szczególne rozwiązania służące ochronie interesów odbiorców energii i paliw, a także służące wsparciu niektórych odbiorców
 • Dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce
 • Wiedza z zakresu księgowości i finansów
 • Umiejętność oceny ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
 • Dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w tym MS Excel
 • Wiedza z zakresu raportowania i prezentacji danych
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania i argumentowania
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy/zaświadczenia o zatrudnieniu/referencje/zakresy obowiązków/opisy stanowisk pracy)
  • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-06-03
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Regulacji Energetyki
  Biuro Dyrektora Generalnego – Wydział Kadr i Szkoleń
  ul. Towarowa 25a
  00-869 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  02/06/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi