Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw pełnienia całodobowego dyżuru w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Pl. Borowska 138, 50-552 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pełnienie całodobowego dyżuru w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • współdziałanie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, centrami zarządzania kryzysowego szczebla centralnego, centrami zarządzania kryzysowego województw ościennych, powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego, centrami operacyjnymi administracji publicznej oraz podmiotami realizującymi monitoring zagrożeń z obszaru województwa dolnośląskiego,
 • dokumentowanie przebiegu pełnienia dyżuru w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 • prowadzenie postępowań uproszczonych w sprawach zgromadzeń w trybie określonym w art. 22 ust.1 i 2 ustawy Prawo o zgromadzeniach,
 • inicjowanie, na podstawie przeprowadzonej analizy, uruchomienia procedur ujętych w Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego, w tym Wojewódzkiego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania,
 • przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń ostrzegawczych oraz alarmowych o awaryjnym pogorszeniu jakości wód w dorzeczu Odry,
 • na polecenie Wojewody (Wicewojewody, Dyrektora WBiZK) – jako łącznik przekazywanie informacji (poleceń) kierowniczej kadrze DUW, na wypadek braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego (przez inne środki komunikacji elektronicznej), oraz realizowanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, uczestniczenie w treningach.


Warunki pracy

- praca w Zintegrowanym Centrum Bezpieczeństwa,
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, z dostępem do światła dziennego,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale 3121,09 – 4573,94 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze bezpieczeństwa publicznego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub czeskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • znajomość ustawy o stanie klęski żywiołowej,
 • znajomość zasad organizacji i działania Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania,
 • komunikatywność,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • List motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w zakresie wykraczającym poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Wydział Organizacji i Rozwoju
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
  Dokumenty można składać również osobiście – w pok. 0200 lub przez ePUAP na adres skrytki ePuap: /req49xn18v/skrytka
  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej BZ/WCZK/01/07/2020”.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  28/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry