Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 30/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych lotnictwa ogólnego w Inspektoracie Nadzoru nad Zapewnieniem Ciągłej Zdatności do Lotu Statków Powietrznych Lotnictwa Ogólnego w Departamencie Techniki Lotniczej

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczenie jako członek zespołu, w procesach certyfikacyjnych podmiotów ubiegających się o wydanie certyfikatu CAMO oraz AMO w celu zbadania czy podmiot spełnia wymagania krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie ciągłej zdatności do lotu oraz sprawdzenia trwałej zdolności podmiotu do bezpiecznego wykonywania działalności.
 • Prowadzenie bieżącego nadzoru oraz przewodniczenie zespołom audytującym podmioty posiadające certyfikat CAMO lub AMO oraz podmiotów wyspecjalizowanych w zakresie oceny zdatności do lotu, napraw i obsługi (PW) w celu monitorowania, czy podmiot spełnia wymagania krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie ciągłej zdatności do lotu.
 • Prowadzenie procesu wydawania świadecw zdatności do lotu, poświadczenia przeglądu zdatności do lotu, zezwolenia na lot oraz innych wymaganych dokumentów SP GA.
 • Prowadzenie i koordynacja, jako przewodniczący zespołu, prac członków zespołu, w tym rozdzielanie zadań oraz monitorowanie stopnia ich wykonania w ramach kontroli doraźnych na płycie lotniska (RAMP), inspekcji podczas szerokiej obsługi technicznej (SPOT), dokonywania zabezpieczeń oraz zezwalania na zwolnienie z zabezpieczenia SP-GA.
 • Uczestniczenie w procesie zatwierdzania niezależnego personelu przeglądu zdatności do lotu.
 • Ocenianie merytoryczne wpływających dokumentów, takich jak charakterystyka organizacji, program obsługi technicznej, podlegające zatwierdzeniu Prezesa ULC w ramach nadzoru bieżącego AMO, CAMO.
 • Uczestniczenie w przygotowaniu i opiniowaniu projektów dokumentów oraz pism zgodnie z regulaminem wewnętrznym LTT.


Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
- praca w terenie

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

OFERUJEMY:
- stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej – umowa o pracę;
- możliwość zdobycia doświadczenia w prestiżowej instytucji państwowej
- dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”);
- nagrody uznaniowe;
- elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 9.00
- możliwość rozwoju zawodowego;
- atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport;
- możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC"
http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: rekrutacja@ulc.gov.pl

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku lotniczym lub mechanicznym lub elektrycznym lub w elektronicznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Dobra znajomość ustawy Prawo Lotnicze w zakresie początkowej oraz ciągłej zdatności do lotu SP.
 • Dobra znajomość przepisów z zakresu początkowej oraz ciągłej zdatności do lotu SP
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Przeszkolenie z zakresu technik audytowania - audytor wewnętrzny
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość KPA.
 • Przeszkolenie z zakresu technik audytowania - audytor wiodący
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzajacego przeszkolenie z zakresu technik audytowania - audytor wewnętrzny
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B
 • Kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje określone w wymaganiach dodatkowych niniejszego ogłoszenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-12
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy LTT-2/3-36/2020"

  Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/04/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry