Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 19/12/2018.

starszy specjalista

Szczecin, zachodniopomorskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie prac analitycznych, pomiarów i analiz próbek środowiskowych z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych
 • Prowadzenie bieżących sprawdzań prawidłowości działania wyposażenia do pomiarów i badań, pojemności naczyń pomiarowych, przydatności materiałów pomocniczych, okresów trwałości i ilości odczynników stosowanych w Pracowni Chemicznej oraz zapisów zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania jakością. Modyfikacja istniejących, opracowywanie, walidacja nowych metod badań i pomiarów
 • Przestrzeganie zasad i doskonalenia systemu zarządzania dotyczącego jakości w laboratorium zgodnie z aktualnym wydaniem normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • Przeprowadzanie auditów wewnętrznych w Laboratorium
 • Bieżące prowadzenie zapisów z badań, kart kontrolnych, protokołów w specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym zarządzającym pracą w Laboratorium
 • Sprawowanie nadzoru nad powierzonym wyposażeniem do badań, pomiarów i pomocniczym w zakresie przestrzegania terminów legalizacji, kalibracji, sprawdzania, konserwacji oraz prawidłowego oznakowania
 • Przygotowywanie zapotrzebowań na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w siedzibie urzędu,
wyjazdy służbowe,
nietypowe godziny pracy,
praca w hałasie (w trakcie obsługi chromatografu),
praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych, dobrej komunikatywności oraz sprawności ruchowej,
stanowisko wymaga odporności na stres.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
stanowisko pracy znajduje się na niskim parterze budynku,
w budynku znajduje się winda, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji,
stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, wspólną drukarkę, telefon.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys zawodowy i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. W ofercie prosimy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Kandydatki/kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym o terminach etapów naboru będą informowani poczta elektroniczną lub telefoniczne. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty kandydatek/kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru, którzy nie zażądali zwrotu dokumentów złożonych w związku z przeprowadzonym naborem są niszczone po zakończeniu procedury naboru, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobami wybranymi w danym naborze.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: brutto około 2650,00 zł .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 48 59 508.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe z dziedziny nauk chemicznych lub dziedziny nauk technicznych dyscyplina: inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, biotechnologia

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość metod analitycznych ze szczególnym uwzględnieniem metod chromatograficznych
 • Znajomość systemu zarządzania jakością zgodnie z aktualnym wydaniem normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Szkolenia z metod badań oraz systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń z metod badań oraz systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-10-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/10/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry