Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 13/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw do spraw rejestru TERYT w Wydziale Rejestrów

ul. Jana III Sobieskiego 10
35 – 959 Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie i monitorowanie prac związanych z aktualizacją informacji zasilających Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju TERYT
 • Prowadzenie prac związanych z aktualizacją przestrzennych baz adresowych w środowisku programowym ArcGIS
 • Współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie pozyskiwania informacji zasilających rejestr
 • Przeprowadzanie analizy wojewódzkich i oddziałowych tablic wynikowych oraz zestawień kontrolnych po dokonaniu zmian w bazach prowadzonych w ramach rejestru TERYT
 • Przygotowywanie do udostępnienia informacji zawartych w rejestrze TERYT
 • Przeprowadzanie lustracji w terenie


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• Praca w budynku przy ul. Piłsudskiego 38
• Praca przy komputerze
• Wykonywanie zadań pod presją czasu
• Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy
• Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
• W budynku znajduje się winda
• Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dokumenty aplikacyjne mogą być składane tylko w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty złożone lub nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia oraz stanowisko na które składana jest oferta.
Oświadczenia muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny podpis kandydata - w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.
Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym jeśli mają być brane pod uwagę muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie i miejscu postępowania selekcyjnego.
Oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8535210 wewn. 304 lub 305

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów oraz dobra organizacja własnej pracy
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenia zawodowego
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących zasad prowadzenia rejestru TERYT
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Zorientowanie na klienta/interesanta
 • Umiejętność obsługi specjalistycznych programów – środowisko ArcGIS


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-24
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
15/10/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry