Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Finansów

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
ul. Mochnackiego 4; 35-016 Rzeszów


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestru wpływających faktur, rachunków, not obciążeniowych,
 • obsługiwanie elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie realizacji faktur, rachunków, not obciążeniowych,
 • dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych dotyczących działalności socjalnej,
 • dekretowanie i ksiegowanie kosztów i generowanie przelewów,
 • dekretowanie i ksiegowanie wydatków budżetowych,
 • sporzadzanie przelewów dotyczących działalnosci pozabudżetowej,
 • wykonywanie funkcji kasjera,
 • obsługa programu dotyczącego przekazywania sprawozdań z wykonania wydatków komendy wojewódzkiej i komend powiatowych,
 • sporządzanie zestawień i analiz z wykonania wydatków.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia,
• umiejętności współdziałania w grupie,
• współpraca z instytucjami zewnętrznymi i komendami PSP.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
• narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax,
• praca na 3 piętrze,
• praca w pomieszczeniach ogrzewanych z dostępem do światła dziennego,
• brak wind i podjazdów oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa o pracę na czas określony- zastępstwo.
Wymagane dokumenty należy składać wyłącznie osobiście w sekretariacie Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie przy ul. Mochnackiego 4 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko starszy specjalista w KW PSP w Rzeszowie”.
Oferty kandydatek/kandydatów z niekompletną dokumentacją lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie dwóch tygodni od zakończenia rekrutacji.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu wiedzy, a pięć osób, które uzyskają najlepszy wynik z testu wiedzy zostanie poinformowanych o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku zgłoszenia się mniej niż trzech kandydatek/kandydatów, którzy będą spełniali wymogi formalne, dopuszcza się odstąpienie od testu wiedzy i przeprowadzenie tylko rozmowy kwalifikacyjnej.
Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca kolejnego etapu naboru dostępne będą na stronie www.podkarpacie.straz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

„Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę inną prawnie chronioną”.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 17 74 70 236 lub 17 74 70 122.

Załącznik (Wzór):
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z RODO

Załącznik Nr 12
do Polityki Ochrony Danych Osobowych
w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Rzeszowie

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Finansów, ogłoszonego 7 czerwca 2018 r.1), przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej .
Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe II stopnia

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w komórkach księgowych.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymagań zawartych w art. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1559 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość klasyfikacji budżetowej dla operacji finansowych obowiązującej w jednostkach MSWiA,
 • znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatku dochoowego od osób fizycznych,
 • znajomość zasad funkcjonowania i organizacji administracji publicznej,
 • umiejętność technicznej obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
 • znajomość problematyki ochrony przeciwpożarowej,
 • dyspozycyjność, rzetelność, dokładność i odpowiedzialność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • samodzielne decydowanie o organizacji swojej pracy nad konkretną sprawą,
 • samodzielność w realizacji zadań.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-12
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, przy ul. Mochnackiego 4.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  05/12/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry