Ta oferta pracy nie jest już aktywna.

starszy specjalista - Poznań, wielkopolskie

Od: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

| Ostatnia aktualizacja:21-01-2018

Rodzaj pracy: Pełny etat

Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony

Liczba wakatów: 1

Minimalne doświadczenie: 1 rok

Wykształcenie Wyższe licencjackie

Branża: Oferty pracy na Administracja Publiczna

Oferta pracy, na którą zgłaszasz swoją kandydaturę wymaga wypełnienie formularza bezpośrednio na stronie Pracodawcy. Klikając na "Zgłoś kandydaturę" zostaniesz przekierowany do strony internetowej Pracodawcy

Opis stanowiska pracy


Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie materiałów planistycznych w zakresie dochodów i wydatków w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz wieloletnich planów finansowych
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy w formie dotacji jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie usuwania skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych
 • przeprowadzanie kontroli w ramach realizacji zadań kontrolnych i nadzorczych w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz własnych
 • prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem dodatkowych środków finansowych pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na realizacji zadań z zakresu rolnictwa, środowiska, ochrony przyrody
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją oraz monitorowaniem zadań dotyczących dofinansowania przedsięwzięć realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
 • przygotowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań z realizacji budżetu wojewody w układzie tradycyjnym i zadaniowym dla dotacji przekazanych jednostkom samorządowym pochodzących z rezerw budżetu państwa
 • prowadzenie spraw związanych z oszacowaniem zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi


Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
• zadania wykonywane w siedzibie urzędu
• zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją
• stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością
• przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
• budynek bezpośrednio nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, istnieje możliwość przejazdu z sąsiedniego budynku
• klatka schodowa o normatywnej ilości stopni, z poręczami
• budynek nie jest wyposażony w windy osobowe, konieczność korzystania z wind w sąsiednim budynku i przemieszczania się łącznikiem
• drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
• pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek stażowy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
• pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
• ruchomy system czasu pracy

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru_na_stanowisko_pracy.docx
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2600-3000 zł.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub rolnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, Kpa, Prawo wodne, o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, o funduszu sołeckim, o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej, o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność współpracy w zespole
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • ukończone szkolenia specjalistyczne z zakresu finansów publicznych, prawa wodnego, Kpa, przepisów unijnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Oferta pracy, na którą zgłaszasz swoją kandydaturę wymaga wypełnienie formularza bezpośrednio na stronie Pracodawcy. Klikając na "Zgłoś kandydaturę" zostaniesz przekierowany do strony internetowej Pracodawcy