Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/02/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw organizacyjno-kadrowych oraz rozliczania projektu PT POIiŚ w Biurze Organizacyjno-Finansowym


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników w tym , wynikające z przepisów o służbie cywilnej w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zgodności z przypisami prawa
 • Kompletuje miesięczne rozliczenia realizowanych zadań, sporządzane przez pracowników wykonujących zadania POIiŚ oraz oświadczenia o kwalifikowalności stanowisk pracy, sporządzane przez ich bezpośrednich przełożonych, oraz opracowuje zestawienia (miesięczne, kwartalne) ZOS i TE, w celu zapewnienia ich zgodności z procedurą
 • Koordynuje sprawy związane z przestrzeganiem zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie, w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zgodności z przypisami prawa
 • Zbiera i kompletuje informacje dotyczące powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w zakresie wykonywania budżetu, w tym zadaniowego, zatrudnienia i wynagrodzeń, wydatków majątkowych, w celu przygotowania materiałów do projektu budżetu w zakresie jednostek powiatowych
 • Prowadzi sprawy związane z eksploatacją samochodów służbowych, w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń paliwa i realizacji zadań, w sposób zgodny z przepisami, zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowników pojazdów
 • Opracowuje informacje i analizy z zakresu działania Inspektoratu, w celu wsparcia procesów decyzyjnych
 • Zastępuje w czasie nieobecności Głównego Księgowego w zakresie gospodarki finansowej (dotyczy zadań wymagających terminowej realizacji), w celu zapewnienia ciągłości działań Zespołu


Warunki pracy

Praca biurowa (przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych jak komputer, ksero, faks, niszczarka). Bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z  pracownikami innych urzędów.  Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Stres związany z terminowością wykonywania zadańInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Szanowni Państwo, niniejsze stanowisko przewidziane jest min. do realizacji zadań w ramach projektu Pomoc Techniczna POIiŚ, w związku z czym zatrudnienie będzie wyłącznie na podstawie umowy o pracę na czas określony - obsługi projektu.Proponowane wynagrodzenie brutto 4 412,44 zł (w tym max 20% dodatek stażowy).


Dodatkowe informacje pod nr 77 453 18 84, wew.13 lub


https://winbopole.bip.gov.pl/Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie
lub
ekonomiczne studia podyplomowe


doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w zakresie kadr

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu kadr, w tym służby cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym dobra znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel, w tym tworzenia zestawień i tabel rozliczeniowych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole
  Ponadto informujemy, że możliwe jest także przesyłanie ofert pracy:
  - na adres mailowy: biuro@winb.opole.pl. (otrzymanie przez Urząd oferty należy potwierdzić telefonicznie)
  - platformę e PUAP nasz adres na ePUAP tut. Inspektoratu: /WINBOPOLE/skrytkaESP
  Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  23/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry