Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw obsługi finansowo-księgowej dysponenta III stopnia w Wydziale Finansów i Kontroli

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola formalno-rachunkowa i księgowanie, a w szczegółowości: przyjmowanie i kompletowanie dokumentacji finansowej dotyczącej dysponenta III stopnia; przeprowadzanie bieżącej kontroli dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym, w celu zapewnienia prawidłowej ewidencji księgowej oraz/lub prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości oraz z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego w zakresie dysponenta III stopnia;
 • przygotowywanie dowodów źródłowych do księgowania analitycznego, dekretacja, wczytywanie danych do komputera, nadawanie dowodom odpowiedniej pozycji księgowej oraz księgowanie w porządku chronologicznym; kontrola i analiza rozrachunków w zakresie prowadzonych spraw; uzgadnianie i analiza na koniec każdego miesiąca zapisów analitycznych, według podziałek klasyfikacji budżetowej i innych kryteriów w zakresie realizowanych zadań, z zapisami na kontach przeciwstawnych oraz sporządzanie zestawień obrotów i sald kont syntetycznych dla każdego z prowadzonych rejestrów (dzienników cząstkowych)-w celu dostarczenia aktualnej, dokładnej i rzetelnej;
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą kasy oraz/lub przygotowywanie przelewów z rachunku wydatków dysponenta III stopnia w programie bankowości elektronicznej NBE, po zatwierdzeniu do wypłaty dokumentów finansowych przez Głównego Księgowego i Dyrektora Wydziału oraz/lub kontrola wyciągów bankowych, ciągłości sald i uzgadnianie poleceń przelewów z właściwymi dokumentami finansowymi w zakresie wyciągu bankowego, w celu rzetelnej i terminowej realizacji zobowiązań Urzędu;
 • sporządzanie w systemie TREZOR miesięcznego, kwartalnego i rocznego sprawozdania budżetowego z wykonania planu wydatków dysponenta III stopnia, rozliczanie podatku VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7 do urzędu skarbowego, a także na koniec roku, po rozliczeniu i zamknięciu ksiąg rachunkowych ustalanie wyniku finansowego, poprzez zestawienie zmian w funduszu, obejmujących informacje o zmianach poszczególnych składników funduszu za 3 bieżący i poprzedni rok budżetowy, sporządzanie rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym i bilansu z wydatków dysponenta III stopnia;
 • sporządzanie Wieloletniego Planu Finansowego dla dysponenta III stopnia i planu finansowego Urzędu w układzie tradycyjnym i zadaniowym w zakresie pochodnych od wynagrodzenia, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków rzeczowych, majątkowych, w celu dostarczenia informacji do zbiorczego Wieloletniego Planu Finansowego i planu finansowego w części 85/28;
 • analizowanie na bieżąco i kontrolowanie terminowej realizacji wpływów z należności (wznowienia wydatków) na rzecz dysponenta III stopnia. Podejmowanie działań windykacyjnych poprzez wysyłanie do dłużników wezwań do zapłaty i upomnień, a w przypadku negatywnych skutków podejmowanych działań, niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego w upomnieniu lub wezwaniu do zapłaty, przygotowywanie stosownych dokumentów do Wydziału Prawnego i Nadzoru, w celu podjęcia przez ten Wydział kolejnych czynności windykacyjnych, zmierzających do ściągnięcia należności od dłużników;
 • analizowanie realizacji budżetu dysponenta III stopnia (z ustawy budżetowej i rezerw celowych budżetu państwa) w układzie tradycyjnym i zadaniowym, jak również wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego realizowanych przez Urząd, w celu prawidłowej ich realizacji, zgodnie z planem finansowym wydatków dysponenta III stopnia.


Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
 Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;
 oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych;
 oświadczenia, list motywacyjny i życiorys/CV muszą być podpisanie własnoręcznie;
 lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie www.bip.uw.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;
 oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
 dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
 przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok. 2 449 zł brutto;
 dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 52 32 484;
 wzór oświadczeń dostępny jest na stronie: www.bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie.

Pracownikom oferujemy:
 „trzynaste wynagrodzenie”;
 ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 8.00;
 pakiet szkoleń;
 pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, karty sportowe);
 stabilność zatrudnienia;
 miłą atmosferę pracy.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe: min. do 1 roku w obszarze finansów
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.
 • znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • min. 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów w administracji
 • wykształcenie wyższe lub podyplomowe z zakresu ekonomii
 • przeszkolenie z rachunkowości budżetowej, obsługi programów finansowo-księgowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry