Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 21/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie badań materiałów dowodowych i porównawczych w ramach ekspertyzy kryminalistycznej
 • Uczestniczenie w kryminalistycznych badaniach miejsc zdarzeń
 • Obsługa aparatury badawczej, pomocniczej i sprzętu komputerowego ze specjalistycznym oprogramowaniem
 • Prowadzenie dokumentacji pomocniczej wynikającej z realizowanych badań
 • Współpraca z uprawnionymi organami w zakresie gromadzenia adekwatnego materiału dowodowego i porównawczego


Warunki pracy

Praca jest wykonywana w pomieszczeniu Laboratorium i polega na samodzielnym dobraniu metody przygotowania i zbadania nadesłanych śladów/dowodów rzeczowych. Na stanowisku wymagana jest dyspozycyjność związana z uczestniczeniem w oględzinach różnorodnych miejsc zdarzeń, poza siedzibą Laboratorium. Wymagane jest ciągłe podnoszenie umiejętności oraz doskonalenie wiedzy z zakresu kryminalistycznych badań chemicznych zarówno w ramach nauki własnej jak i lokalnego doskonalenia zawodowego. Proces kształcenia w kierunku uzyskania uprawnień biegłego wymaga posiadania predyspozycji do pracy w tym charakterze min. niezbędna jest odporność na stres, opanowanie i łatwość komunikowania związana z wystąpieniami przed Sądem. W trakcie procesu kształcenia niezbędne są wyjazdy służbowe min. w celu odbycia praktyk specjalistycznych w innych laboratoriach kryminalistycznych oraz szkoleniach resortowych.

Stanowisko pracy jest zlokalizowane w obiekcie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73 na 4 piętrze. W budynku występują przeszkody architektoniczne w postaci schodów – brak windy i podjazdu. Laboratorium jest zlokalizowane na 3 i 4 piętrze, kondygnacje połączone są klatką schodową. Praca wymaga przemieszczania się po obu piętrach. Zadania realizowane na stanowisku wymagają posługiwania się odczynnikami chemicznymi, w tym również ujętymi w wykazie substancji niebezpiecznych. W trakcie pracy istnieje możliwość kontaktu z potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym. Praca przy monitorach ekranowych poniżej połowy ustawowego wymiaru czasu pracy. Na stanowisku nie występują uciążliwe warunki pracy. Zadania realizowane na stanowisku wymagają umiejętności obsługi narzędzi informatycznych, urządzeń w postaci chromatografów gazowych, również sprzężonych ze spektrometrią masową, spektrofotometrii w podczerwieni, a także umiejętności manualnych związanych z ważeniem i stosowaniem pipet automatycznych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 81 535 43 01, 81 535 40 94.

Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie (pok. 127) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres.

Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie osobistej prezentacji. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, opublikowanym w BIP KWP w Lublinie (zakładka „Wolne stanowiska w SC”).

UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE (W BIP KWP w Lublinie dostępny jest WZÓR OŚWIADCZENIA kandydata ubiegającego się o stanowisko).

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach:
https://nabory.kprm.gov.pl/,
http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe profilowane - chemia

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej dopuszczającej do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “zastrzeżone”
 • umiejętność stosowania wiedzy z zakresu chemii oraz umiejętność obsługi urządzeń w szczególności z zakresu chromatografii gazowej i spektroskopii IR oraz MS
 • umiejętność obsługi komputera z pakietem biurowym
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdolność analitycznego myślenia
 • kreatywność, komunikatywność, wnikliwość i opanowanie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętności manualne z zakresu technik laboratoryjnych
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • podstawowa znajomość zagadnień techniki kryminalistycznej i prawa karnego procesowego
 • dyspozycyjność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej dopuszczającej do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “zastrzeżone”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/07/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry