Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 01/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw nadzoru nad zakładami pracy chronionej, zakładami aktywności zawodowej, turnusami rehabilitacyjnymi oraz realizacji zadań dotyczących Centrum Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej i rejestru tłumaczy języka migowego w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań z zakresu funkcjonowania zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej i przeprowadzanie kontroli w tym zakresie, przygotowywanie projektów protokołów z kontroli, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości również wystąpień pokontrolnych.
 • sprawowanie nadzoru nad organizacją turnusów rehabilitacyjnych i przeprowadzanie kontroli w tym zakresie, przygotowywanie protokołu z oględzin ośrodka oraz projektu, a następnie samego wystąpienia pokontrolnego; w odniesieniu zaś do organizatora turnusów przygotowywanie projektu wystąpienia, a następnie samego wystąpienia pokontrolnego.
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w celu zebrania odpowiedniej dokumentacji dla rozpatrzenia sprawy w zakresie ustalania statusu zakładu pracy chronionej, zakładu aktywności zawodowej, Centrum Integracji Społecznej, przygotowywanie odpowiednich projektów decyzji i postanowień.
 • dokonywanie wpisów do Centralnej Bazy Danych Ośrodków i Organizacji Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych (EMPATIA).
 • prowadzenie rejestru tłumaczy języka migowego i rejestru Klubów Integracji Społecznej.
 • przygotowywanie i analizowanie półrocznych informacji dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej.
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań z realizacji turnusów rehabilitacyjnych, na podstawie otrzymanych informacji od organizatorów.
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań dotyczących Centrum Integracji Społecznej na podstawie otrzymanych informacji.


Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu: klienci w ramach uzupełnienia materiału dotyczącego złożonego wniosku oraz w ramach wydawanych zaświadczeń; kilka razy w miesiącu: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie sprawowania nadzoru nad ośrodkami i organizatorami turnusów rehabilitacyjnych; kilka razy w roku pracownicy urzędów skarbowych, oddziałów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie wymiany informacji o zakładach pracy chronionej i zakładach aktywność zawodowej oraz pracownicy Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie przekazywania informacji dot. zakładów pracy chronionej, zakładów aktywności zawodowej, ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.
Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3000,00 zł + dodatek stażowy
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018 r., poz.1559).
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym i aktów wykonawczych do tych ustaw, znajomość przepisów prawa cywilnego i kodeksu spółek handlowych oraz przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • obsługa programów biurowych: edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce, umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, rzetelności i terminowość


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-02
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Punkt Obsługi Klienta bud. C
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  z dopiskiem Oferta pracy nr 61528

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  23/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry