Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonych w ramach działalności gospodarczej lub statutowej,
 • wykonywanie czynności wynikających ze sprawowania nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz placówkami zapewniającymi całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonych w ramach działalności gospodarczej lub statutowej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących nałożenia kary pieniężnej za prowadzenie placówki całodobowej opieki, bez zezwolenia wojewody oraz nakładania kar pieniężnych za niewykonanie zaleceń pokontrolnych,
 • dokonywanie oceny merytorycznej wniosków dotyczących przyznania dotacji pochodzących z budżetu Wojewody lub rezerwy celowej budżetu państwa,
 • rozpatrywanie skarg, wniosków oraz petycji,
 • prowadzenie spraw związanych z polityka senioralną.
 • opiniowanie uchwał z zakresu pomocy społecznej oraz wniosków jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych ubiegających się o wsparcie finansowe w ramach programu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” oraz dokonywanie weryfikacji wniosków o przyznanie nagrody specjalnej z zakresu pomocy społecznej, przyznawanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
 • współudział w tworzeniu rocznych planów kontroli, budżetu zadaniowego oraz analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej.


Warunki pracy

czynniki uciążliwe: praca w terenie
Kontakty zewnętrzne:
kilka razy w tygodniu: z przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w sprawie obowiązujących przepisów z zakresu pomocy społecznej; z klientami pomocy społecznej przyjmowanie skarg i wniosków; z podmiotami występującymi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2 800,00 - 3 000,00 zł + dodatek stażowy.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018 r., poz.1559).
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w pomocy społecznej, doświadczenie z zakresu pomocy społecznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • specjalizacja z zakresu pomocy społecznej,
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych do ww. ustawy, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o kontroli w administracji rządowej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętności: sumienność, rzetelność, uczciwość, kreatywność, wysokie kompetencje interpersonalne, kultura osobista.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-29
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/08/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry