Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw planowania i analiz w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie materiałów planistycznych do projektu planu budżetu Wojewody Łódzkiego – okres roczny i trzyletni, w układzie tradycyjnym i zadaniowym, w ramach nadzorowanych zadań i przekazanie ich do Wydziału Finansów i Budżetu w celu wykonania opracowania zbiorczego – realizowane we współpracy z nadzorowanymi jednostkami samorządu terytorialnego(powiaty, gminy, samorząd województwa łódzkiego) oraz innymi oddziałami Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej. Opracowywanie planów finansowych budżetu Wojewody Łódzkiego. Analiza i weryfikacja potrzeb zgłaszanych przez wyżej wymienione jednostki oraz opracowywanie układu wykonawczego budżetu Wojewody - zgodnie z ustawą budżetową na dany rok w uzgodnieniu z j.s.t. oraz rozliczanie wykonania budżetu na dany rok budżetowy w układzie tradycyjnym i zadaniowym
 • comiesięczne analizowanie i rozliczanie dotacji celowych przekazywanych na realizację zadań wykonywanych przez j.s.t (na podstawie informacji uzyskanych z j.s.t.), nadzór nad realizacją planów wydatków przez te jednostki w celu zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania otrzymanych z budżetu państwa środków finansowych i skierowania ewentualnych wystąpień do ministerstw o przyznanie dodatkowych środków z rezerw celowych oraz udział w kontrolach realizowanych na podstawie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz ustawy o kontroli w administracji rządowej, a także przygotowywanie decyzji Wojewody Łódzkiego w sprawie zwrotu środków wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych
 • opracowywanie wniosków do Wojewody Łódzkiego o dokonanie zmian w planach budżetu na podstawie przeprowadzonych analiz zapotrzebowania i stopnia wykonania budżetu, prowadzenie ewidencji planów dotacji i zmian w planach (w układzie tradycyjnym i zadaniowym), sporządzanie zapotrzebowań na przekazywanie środków przeznaczonych na realizację zadań dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów niepublicznych (w ramach zawartych umów) – we współpracy z tymi jednostkami oraz udział w posiedzeniach zespołu ds. oceny wniosków o finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej w celu opracowania propozycji przyznania dodatkowych środków wnioskującym j.s.t. oraz propozycji dokonania zmian w budżecie Wojewody
 • analiza informacji kwartalnych składanych przez j.s.t. w zakresie wykonania budżetu, wyciąganie wniosków z analiz w celu proponowania ewentualnych zmian w budżecie lub podjęcia innych działań w stosunku do j.s.t.
 • opracowywanie rocznych informacji dotyczących wykonania budżetu Wojewody w zakresie nadzorowanych zadań w celu przekazania ich do Wydziału Finansów i Budżetu przygotowującego opracowanie zbiorcze oraz półrocznych informacji na temat wykonania budżetu w układzie zadaniowym
 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma kierowane głównie przez j.s.t. oraz jednostki pomocy społecznej, dotyczące najczęściej możliwości pozyskania dodatkowych środków budżetowych
 • udział w pracach Komisji powołanych przez Wojewodę Łódzkiego (Program „Maluch”), Dyrektora Generalnego Urzędu (budżet zadaniowy) oraz Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej (zespół ds. oceny wniosków o finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej)
 • przygotowywanie wystąpień lub materiałów do wystąpień do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów w sprawach dot. między innymi przydzielenia dodatkowych środków finansowych z rezerw celowych lub rezerwy ogólnej budżetu państwa w zakresie nadzorowanych zadań, mających na celu zabezpieczenie prawidłowej ich realizacji.


Warunki pracy

Czynniki szczególne: brak specjalistycznego programu umożliwiającego przetwarzanie zmian wprowadzonych w budżecie w układzie tradycyjnym na układ zadaniowy; duża liczba kontaktów bezpośrednich i telefonicznych z przedstawicielami j.s.t. i j.p.s. w sprawach dotyczących finansowania zadań w ramach budżetu Wojewody stwarza utrudnienia w realizacji terminowych prac bieżących i wymaga od pracownika umiejętności pracy w sytuacjach stresu (zagrożenie terminowości wykonania zadań - powiązane z odpowiedzialnością – przy jednoczesnej konieczności zabezpieczenia wysokiego poziomu usług w kontaktach z interesantem)
Kontakty zewnętrzne:
kilka razy dziennie: rozmowy telefoniczne z przedstawicielami j.s.t
kilka razy w tygodniu: rozmowy telefoniczne klientami Urzędu,
kilka razy w roku: rozmowy telefoniczne z pracownikami ministerstw.
Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie ogółem brutto: 2 800,00 zł
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2017, poz.1889, ze zm. )
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
praca w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, pomocy społecznej, ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o dochodach j.s.t., ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, kpa i innych,
 • znajomość przepisów określających zasady opracowania budżetu państwa,
 • znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego „EXCEL” i innych podstawowych programów Microsoft,
 • umiejętności: organizacji pracy własnej, dokładność i rzetelność, komunikatywność, działania w sytuacjach trudnych, analizowania, oceniania i wnioskowania, odpowiedzialność, właściwego zorganizowania współpracy z innymi jednostkami i pracownikami Urzędu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie przepisów dotyczących ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-13
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Łódzki Urząd Wojewódzki
  Punkt Obsługi Klienta bud.C
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  z dopiskiem "Oferta pracy nr 38901''

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/12/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry