Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 19/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja finansowa umów i porozumień zawieranych z podmiotami zaliczanymi i niezaliczanymi do sektora finansów publicznych oraz prowadzenia ewidencji umów,
 • weryfikacja formalno-rachunkowa sprawozdań i rozliczeń finansowych z wykorzystania dotacji celowych przekazywanych przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych na podstawie porozumień lub umów zawartych na podstawie art.150 lub art. 151 ustawy o finansach publicznych,
 • weryfikacja formalno-rachunkowa wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, decyzji o zapewnienie finansowania oraz zapotrzebowań finansowych związanych z przekazywaniem środków w ramach programów operacyjnych realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej,
 • obsługa finansowa operacji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych w zakresie stopnia refundacji środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji PROW 2014-2020,
 • sporządzanie zestawień niezbędnych do prowadzenia bieżącego monitoringu finansowego zadań związanych z realizacją budżetu dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie,
 • współdziałania z dysponentem merytorycznym oraz państwową jednostką budżetową w zakresie spraw związanych z obsługą finansową przedsięwzięć finansowanych lub współfinansowanych z budżetu państwa i UE


Warunki pracy

czynniki uciążliwe: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją,
kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu: kontakty z jednostkami samorządu terytorialnego/organizacjami niepublicznymi realizującymi projekty/programy finansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego w celu prowadzenia uzgodnień roboczych, przedstawienia stanowiska Oddziału w zakresie spornej kwestii. Wymagana jest umiejętność konsultacji kwestii drażliwych, umiejętność przekonywania i argumentowania oraz przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie ogółem brutto 2800,00 zł
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018, poz.1559 )
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 miesięcy doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętności: analitycznego myślenia, prognozowania, rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach nieprzewidzianych i stresogennych, szybkiego reagowania na czynniki ryzyka, pracy w zespole,
 • biegła znajomość obsługi komputera (internet, pakiet MS Office),
 • znajomość systemu informacji prawnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości oraz zasad funkcjonowania funduszy unijnych,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych lub odbyty staż w administracji publicznej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/10/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry