Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw kontroli finansowo-gospodarczej w Wydziale Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
ul. Seminaryjska 12
25-372 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie działalności finansowo-gospodarczej komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji i jednostek Policji woj. świętokrzyskiego.
 • Przeprowadzanie kontroli kancelaryjno-biurowej kancelarii jawnych w aspekcie postępowania z dokumentami jawnymi w komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji i jednostkach Policji woj. świętokrzyskiego.
 • Monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych.
 • Planowanie kontroli finansowo-gospodarczej, kancelaryjno-biurowej kancelarii jawnych komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji i jednostek Policji woj. świętokrzyskiego.
 • Opracowywanie na bazie ustaleń kontrolnych, projekty wytycznych i zaleceń zmierzających do usunięcia bądź ograniczenia ewentualnych zagrożeń wynikających z niewłaściwego wykorzystania środków budżetowych.
 • Monitorowanie nadzoru ogólnego nad prawidłowym wykonywaniem pracy kancelaryjno-biurowej kancelarii jawnych przez pracowników komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji i jednostek Policji woj. świętokrzyskiego.
 • Wykonywanie i przedkładanie propozycji analiz z zakresu działalności finansowo-gospodarczej, pracy kancelaryjno-biurowej kancelarii jawnych.
 • Przeprowadzanie kontroli doraźnych w trybie uproszczonym.


Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Uczestniczenie w pracach zespołów kontrolnych polegających na przygotowaniu, prowadzeniu i dokumentowaniu kontroli oraz nadzorowaniu realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. Praca biurowo-terenowa, wykonywanie czynności o charakterze statycznym (praca przy biurku i komputerze) oraz dynamicznym (praca w terenie, w zmiennych warunkach atmosferycznych), związane z wyjazdami służbowymi realizowanymi, w celu wykonania czynności kontrolnych.

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca na wskazanym stanowisku wykonywana jest w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uprzejmie informujemy, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, własnoręcznie podpisanych i opatrzonych datą oświadczeń, własnoręcznie podpisanego listu motywacyjnego. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej http://bip.kielce.kwp.policja.gov.pl/KPK/zatrudnienie-w-policji/5795,Zatrudnienie-w-Policji.html

W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego/stażu pracy, poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, ocen okresowych, opinii czy referencji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, rachunkowości, prawo zamówień publicznych
 • Znajomość zarządzenia Nr 920 Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji
 • Znajomość ustawy o Policji i ustawy o służbie cywilnej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczone klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Dobra znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, pracy zespołowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.),
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
  ul. Seminaryjska 12
  25-372 Kielce
  z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta na stanowisko starszego specjalisty ds. kontroli finansowo-gospodarczej w Wydziale Kontroli".

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/12/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry