Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 01/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw łączy resortowych i telefonii alarmowej w Wydziale Teleinformatyki

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Wydział Teleinformatyki
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie i wdrażanie infrastruktury teleinformatycznej w KWP i w jednostkach Policji garnizonu śląskiego w zakresie zmiany ilości łączy i stacji abonenckich w celu zwiększenia niezawodności ruchu w sieci i optymalizacji kosztów ich utrzymania
 • projektowanie i nadzorowanie rozwoju systemu telefonii alarmowej 112 i 997 w jednostkach Policji garnizonu śląskiego w celu usprawnienia obsługi telefonicznych zgłoszeń alarmowych w woj. śląskim
 • planowanie i realizowanie projektów teleinformatycznych w zakresie zakupu dedykowanych łączy dzierżawionych a także usług dostępu do sieci Internet uczestnicząc w procedurach przetargowych, jak również samodzielne dokonywanie zakupów sprzętu i usług zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy-Prawo zamówień publicznych w celu zabezpieczenia bieżących jak i planowanych (w okresie 3-letnim) potrzeb KWP i jednostek podległych
 • aktualizowanie i nadzorowanie ewidencji łączy teleinformatycznych i telegraficznych w jednostkach Policji garnizonu śląskiego oraz publikowanie ich w resortowej książce telefonicznej w celu racjonalnego ich wykorzystywania
 • współpraca z operatorami usług teleinformatycznych w celu zapewnienia maksymalizacji jakości świadczonych przez nich usług
 • administrowanie pracy systemu rejestracji korespondencji telefonicznych i radiowych na stanowiskach Dyżurnych w jednostkach Policji garnizonu śląskiego, w celu odtworzenia zapisu treści rozmów dla potrzeb kontrolnych i prewencyjnych
 • wykonywanie dokumentacji łączy teleinformatycznych dla potrzeb prac planistycznych i konserwacyjnych


Warunki pracy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach pracownikowi wyłonionemu w naborze oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz wynagrodzenie zasadnicze powiększone o dodatek z tytułu wysługi lat pracy od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, ponadto: nagrody okresowe np. kwartalne, dodatkowe trzynaste wynagrodzenie tzw. ,,trzynastka”, pakiet socjalny, m.in.: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń grupowych oraz Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej, dofinansowanie do zakupu okularów, parking dla pracowników, siedziba KWP w Katowicach mieści się w centralnym rejonie Katowic, w sąsiedztwie autostrady A-4, a także przystanków autobusowych.
Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca. Na stanowisku pracy występuje wysiłek fizyczny polegający na przenoszeniu sprzętu teleinformatycznego do 20 kg.
Stanowisko pracy wyposażone w telefon, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Wyjazdy służbowe – kilka razy w miesiącu w ramach obsługi jednostek terenowych garnizonu śląskiego. Zagrożenie korupcją wynikające z udziału w procedurach przetargowych.
Stanowisko pracy w Wydziale Teleinformatyki usytuowane jest na I piętrze budynku E, w kompleksie budynków KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19. Budynek E nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów oraz brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wynagrodzenie zasadnicze: 3 548,21 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
OFERTY NALEŻY PRZESYŁAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO (DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO).
Oferty należy przesyłać z dopiskiem na kopercie: Wydział Doboru i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Teleinformatyki KWP w Katowicach jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej → Plik w formacie pdf do wydrukowania).
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 47 851 17 06 lub 47 851 17 42.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu telekomunikacji lub informatyki

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze telekomunikacyjnym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu obsługi programów komputerowych do zarządzania i analizy sieci
 • znajomość języka angielskiego technicznego w stopniu komunikatywnym
 • komunikatywność
 • operatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie / znajomość obsługi central telefonicznych
 • prawo jazdy kat. B
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-19
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/08/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry