Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 30/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Regionalny Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw ocen oddziaływania na środowisko w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; ponadto weryfikacja kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniach prowadzonych na tym stanowisku;
 • przygotowanie projektu postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać określającego warunki jego realizacji;
 • przygotowywanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 • prowadzenie postępowania w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji pozwolenie na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów;
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
• stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na III piętrze z dostępem do światła dziennego;
• obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
• kontakt z klientem zewnętrznym;
• budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen
Oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Planowane techniki i metody naboru:
Etap I – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy,
Etap III – rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefoniczne lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail.

Oferty można odbierać w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.962,32 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32)42-06-829.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze ochrony środowiska

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; Prawo ochrony środowiska; Kodeks postępowania administracyjnego; o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; o ochronie przyrody;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność planowania działań i organizowania pracy własnej;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • podstawowa wiedza i sprawność w zakresie ogólnie używanych programów komputerowych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu stosowania obowiązujących przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia z zakresu stosowania obowiązujących przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
  Plac Grunwaldzki 8-10,
  40-127 Katowice
  III piętro, sekretariat pok. nr 302
  z dopiskiem ,,Oferta pracy – starszy specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry