Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw zamówień publicznych w Zespole Zamówień Publicznych

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Zespół Zamówień Publicznych
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie pracownikami (członkami Komisji Przetargowej) maksymalnie do 9 osób, wyznaczanie im zadań i monitorowanie ich wykonania, ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wyznaczone zadania nałożone Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji i przepisami prawa w celu prawidłowego przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego
 • przygotowywanie ogłoszeń związanych z wszczęciem, prowadzeniem i zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu przekazania (przesłania) do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • analizowanie i ocenianie złożonych ofert i innych dokumentów przedstawianych przez wykonawców oraz tworzenie i gromadzenia dokumentacji związanej z badaniem i oceną ofert w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, ustalanie ofert ważnych i przygotowywanie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w celu udzielenia zamówienia publicznego
 • wykonywanie, ocenianie i kompletowanie dokumentacji w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w celu umożliwienia Komendzie zakupu potrzebnych towarów, usług oraz robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych – jako Przewodniczący Komisji lub Sekretarz Komisji
 • realizowanie procedur zamówień publicznych w zakresie rozpatrywania wniesionych środków odwoławczych na czynności lub zaniechania czynności przez zamawiającego, przedstawiając propozycję konkretnego merytorycznego rozstrzygnięcia w celu przesłania ich do wykonawców, a w przypadkach wniesienia odwołania opracowuje stanowisko Zamawiającego i reprezentuje Skarb Państwa
 • przygotowywanie umów odpłatnych na dostawy oraz usługi zawieranych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w celu należytego zabezpieczenia interesów Komendy oraz zapewnienia zgodności z prawem zawieranych umów


Warunki pracy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach pracownikowi wyłonionemu w naborze oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz wynagrodzenie zasadnicze powiększone o dodatek z tytułu wysługi lat pracy od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,ponadto: nagrody okresowe, dodatkowe trzynaste wynagrodzenie tzw. ,,trzynastka”, pakiet socjalny, możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń grupowych oraz Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej, dofinansowanie do zakupu okularów, parking dla pracowników,siedziba KWP w Katowicach mieści się w centralnym rejonie Katowic, w sąsiedztwie autostrady A-4, a także przystanków autobusowych. Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.
Do czynników szczególnie utrudniających wykonywania zadań należą częste zmiany przepisów prawa oraz problemy interpretacyjne przepisów, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorcy). Stanowisko pracy w Zespole Zamówień Publicznych usytuowane jest na parterze budynku „A” w kompleksie budynków KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19. Blok A jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), konieczność otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami. Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom ruchowo, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wynagrodzenie zasadnicze: 3 697,15 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
OFERTY NALEŻY PRZESYŁAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO (DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO).
Oferty należy składać / przesyłać z dopiskiem na kopercie: Wydział Doboru i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko starszego specjalisty w Zespole Zamówień Publicznych KWP w Katowicach jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej → Plik w formacie pdf do wydrukowania).
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 47 851 17 06 lub 47 851 17 42.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze / administracyjne / ekonomiczne lub studia podyplomowe w zakresie prawa lub zamówień publicznych

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze zamówień publicznych oraz w kierowaniu pracami Komisji Przetargowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość prawa zamówień publicznych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i jego interpretacji
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • dobra znajomość obsługi oprogramowania w zakresie edytora tekstu
 • samodzielność i umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz prac komisji
 • kreatywność
 • umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  28/06/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry