Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw utrzymania i administracji systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS w Wydziale Geodezji i Systemów Odniesień Przestrzennych (GSOP) w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie prac związanych z administrowaniem i modernizacją systemu ASG-EUPOS w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu
 • wdrażanie i testowanie elementów infrastruktury technicznej systemu ASG-EUPOS oraz rozwiązywanie problemów technicznych związanych z jego eksploatacją, w celu udostępnienia serwisów systemu użytkownikom
 • obsługa i udostępnianie użytkownikom usługi oraz dane systemu ASG-EUPOS
 • obsługa modułu obliczeniowego systemu ASG-EUPOS oraz udział w określaniu i usuwaniu awarii w celu zapewnienia niezawodności serwisów pozycjonowania
 • udział w postępowaniach w zakresie zamówień publicznych na dostawy sprzętu, oprogramowania i świadczenie usług, w celu zapewnienia realizacji planu Departamentu
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej oraz materiałów informacyjnych dotyczących systemu ASG-EUPOS, w celu przedstawiania na szczeblu krajowym i zagranicznym
 • wsparcie techniczne i udzielanie informacji użytkownikom systemu ASG-EUPOS odnośnie wykorzystania serwisów systemu w pomiarach GNSS
 • monitorowanie stanu i dostępności łączy teleinformatycznych pracujących na potrzeby systemu ASG-EUPOS


Warunki pracy

− Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
− Wyjazdy służbowe.
− Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej.
− Praca wymagająca dyspozycyjności.
− Praca na wysokości.
− Praca wymagająca uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.
− Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
− Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
− Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
− Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Pracownikom oferujemy:
• stabilną pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• trzynaste wynagrodzenie,
• nagrody uznaniowe,
• możliwość rozwoju kompetencji zawodowych (m in. dofinansowanie do kosztów związanych z nauką języków obcych, bogaty pakiet szkoleń),
• pakiet socjalny (m. in. dofinansowanie wypoczynku, możliwość korzystania z programu Multisport),
• możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).
Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478 lub 480.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego w pracy polegającej na wykonywaniu pomiarów
i obliczeń geodezyjnych lub zarządzaniu siecią stacji referencyjnych GNSS


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość technik pomiarowych związanych z wyznaczaniem pozycji oparciu o satelitarne systemy pozycjonowania GNSS
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • posiadanie aktualnych badań lekarskich uprawniających do pracy na wysokościach powyżej 3 m . lub konieczność poddania się ww. badaniom lekarskim
 • znajomość oprogramowania geodezyjnego i zarządzającego siecią stacji referencyjnych
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i odpowiedzialność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/09/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry