Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Kuratorium Oświaty w Katowicach

Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw komunikacji społecznej samodzielne stanowisko pracy do spraw komunikacji społecznej

Kuratorium Oświaty
ul.Powstańców 41a
40-024 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utrzymanie stałych kontaktów i współpraca z mediami, zgodnie z prawem prasowym, w zakresie spraw związanych z działalnością Kuratorium w celu zapewnienia przepływu informacji o działaniach i zadaniach realizowanych przez urząd,
 • redagowanie serwisu internetowego Kuratorium i wiadomości w mediach społecznościowych w celu upowszechniania informacji o działaniach Kuratorium i podległych nadzorowi Kuratora szkół i placówek,
 • tworzenie polityki informacyjnej i wizerunkowej Kuratorium Oświaty w Katowicach, w tym przygotowywanie okolicznościowych list i życzeń,
 • śledzenie informacji dotyczących Kuratorium ukazujących się w środkach masowego przekazu, udzielanie sprostowań,
 • uczestniczenie w spotkaniach i uroczystościach ważnych dla Kuratorium, w tym dokumentowanie wydarzeń,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Kuratorium w zakresie prowadzonych spraw, w celu przygotowania informacji o działaniach Kuratorium,
 • przygotowywanie i zwoływanie konferencji prasowych,
 • gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, sporządzanie planów pracy, analiz, sprawozdań z zakresu realizowanych zadań.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Praca w terenie (wykonywanie pracy innej niż biurowa podczas organizacji spotkania medialnego, konferencji prasowej, obsługi medialnej innych wydarzeń).
Budynek 10-piętrowy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, windą, pomieszczeniami sanitarnymi w tym dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych. W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne. Na stanowisku nie występują uciążliwe i niebezpieczne warunki pracy.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: www.kuratorium.katowice.pl , w zakładce „Kuratorium” - „Praca w kuratorium” (Procedura naboru i wzory oświadczeń). Oferty niekompletne lub wpływające po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Oddziału Kadr drogą telefoniczną lub w razie niemożliwości skontaktowania się w ten sposób-drogą elektroniczną (e-mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 4300 zł brutto.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 606-30-25.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

5 lat doświadczenia zawodowego
w tym przynajmniej rok pracy na stanowisku związanym z dziennikarstwem, kształtowaniem wizerunku lub kreowaniem polityki informacyjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawa oświatowego i prasowego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o służbie cywilnej, znajomość etykiety
 • umiejętność: współpracy, negocjacji, analitycznego myślenia, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, samodzielność i inicjatywa, komunikatywność, kultura osobista
 • znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń niezbędnych do pracy na tym stanowisku (np.skaner, aparat fotograficzny).
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  ul. Powstańców 41a
  40-024 Katowice, pok. 6.10

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry