#

starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni

Gdynia, pomorskie

Opis stanowiska pracy


Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw finansowania inwestycji z budżetu państwa i funduszy europejskich w Wydziale ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich

81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowuje formularze planistyczne na dany rok budżetowy, opracowuje i aktualizuje plany zadań inwestycyjnych, tworzy oraz aktualizuje programy inwestycji budowlanych, przygotowuje programy wieloletnie, występuje o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa
 • rozlicza inwestycje realizowane ze środków budżetu państwa, przygotowuje informacje z wykonania wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie inwestycji w danym roku budżetowym, comiesięcznie przygotowuje zaangażowanie i wykonanie inwestycji na dany rok budżetowy
 • przygotowuje i składa wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami
 • przygotowuje i składa sprawozdania, w tym wnioski o płatność pośrednią/końcową w ramach realizacji projektów objętych wsparciem Unii Europejskiej
 • przygotowuje we współpracy z właściwymi komórkami merytorycznymi Urzędu wnioski o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich
 • prowadzi działania informacyjno-promocyjne, w tym przygotowuje materiały promocyjne i informacyjne oraz przygotowuje i umieszcza na stronie internetowej Urzędu informacje na temat stanu realizacji projektów, przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 130 000 złotych oraz współpracuje z komórką ds. zamówień publicznych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczanego w zakresie działań informacyjno-promocyjnych
 • bierze udział w opracowaniu dokumentów proceduralnych wynikających z obowiązujących wytycznych
 • bierze udział w realizacji projektów w części finansowej od pozyskania dofinansowania na realizację projektów do rozliczenia projektu, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli kwalifikowalności wydatków, prowadzi sprawozdawczość realizowanych projektów dla instytucji zewnętrznych, bierze dział w prowadzeniu monitoringu wykonania zaleceń wynikających z kontroli lub innych dokumentów, gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z realizowanymi projektami w trakcie i po zakończeniu projektów


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie


Warunki uciążliwe: - zmienne warunki atmosferyczne, - praca w terenie 


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - winda - brak podjazdu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego), • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru, • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, • wynagrodzenie: zasadnicze brutto + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne, • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu, • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 58 355 35 82 lub 59 858 47 30Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe (kierunek: europeistyka, ekonomia, ochrona środowiska, administracja, prawo lub zarządzanie)

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze (praca w administracji oraz pozyskiwanie środków i prowadzenie inwestycji z budżetu państwa oraz pozyskiwanie środków i prowadzenie projektów unijnych)

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów dotyczących inwestycji finansowanych z budżetu państwa w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących funduszy europejskich w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • Umiejętność obsługi systemu informacji prawnej
 • Przeszkolenie w zakresie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z UE lub projektów finansowanych z budżetu państwa
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami lub procedur FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych lub pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów europejskich lub procesu inwestycyjnego
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów kpa w zakresie wykonywanych zadań


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-29
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Kancelaria Ogólna
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
19/11/2022
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi