Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/03/2021.

starszy specjalista

Gdynia, pomorskie

Urząd Morski w Gdyni

Opis stanowiska pracy


Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw energetycznych Zespół ds. Energetyki


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi bieżącą kontrolę i nadzór inwestorski realizowanych inwestycji, remontów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych
 • rozlicza nadzorowane roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządza sprawozdania z przebiegu realizowanych robót
 • opracowuje projekty rozwoju systemów elektroenergetycznych Urzędu
 • rozlicza oraz wystawia faktury za zużytą energię elektryczną
 • przygotowuje i opiniuje umowy na dostawę energii elektrycznej
 • bierze udział w naradach i komisjach odbioru robót elektrycznych
 • kontroluje stan techniczny instalacji elektrycznych w obiektach Urzędu
 • prowadzi książki obiektów budowlanych w odniesieniu do budowli sieci technicznych – elektroenergetycznych i wodno-kanalizacyjnych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie, - krajowe wyjazdy służbowe, - zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie, - praca na wysokości do 3 metrów, - zmienne warunki atmosferyczne: praca w terenie
Narzędzia i materiały pracy: - komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne: - brak windy, - brak podjazdu, - brak schodołazu, - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, - drzwi nieodpowiedniej szerokości, - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 730,68 - 3 931,84 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 35 70.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe w obszarze elektrotechnika, energetyka, elektronika i automatyka, automatyka, telekomunikacja

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w branży elektroenergetycznej przy realizacji obiektów budowlanych, praca w biurach projektowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia SEP: E1
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących prawa energetycznego i budowlanego w zakresie wykonywanych zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w branży elektroenergetycznej w administracji publicznej
 • uprawnienia SEP: D1
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa
 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2021-01-31
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Kancelaria Ogólna
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze - 71860

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
13/12/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry