Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 06/06/2020.

starszy specjalista

Gdynia, pomorskie

Urząd Morski w Gdyni

Opis stanowiska pracy


Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw energetycznych Zespół ds. Energetyki

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie bieżącej kontroli i nadzoru inwestorskiego realizowanych inwestycji, remontów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych
 • końcowe rozliczanie nadzorowanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządzanie sprawozdania z przebiegu realizowanych robót
 • opracowywanie projektów rozwoju systemów elektroenergetycznych Urzędu
 • rozliczanie oraz wystawianie faktur za zużytą energię elektryczną
 • przygotowywanie i opiniowanie umów na dostawę energii elektrycznej
 • udział w naradach i komisjach odbioru robót elektrycznych
 • kontrolowanie stanu technicznego instalacji elektrycznych w obiektach Urzędu
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych w odniesieniu do budowli sieci technicznych – elektroenergetycznych i wodno-kanalizacyjnych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- praca na wysokości do 3 metrów
- zmienne warunki atmosferyczne: praca w terenie

Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak windy
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi nieodpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 400,65 - 3 590,43 zł
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 35 70 lub 58 355 31 75.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe w obszarze elektrotechnika, energetyka, elektronika i automatyka, automatyka, telekomunikacja

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w branży elektroenergetycznej przy realizacji obiektów budowlanych, praca w biurach projektowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia SEP: E1
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących prawa energetycznego i budowlanego w zakresie wykonywanych zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w branży elektroenergetycznej w administracji publicznej
 • uprawnienia SEP: D1
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa
 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  07/09/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry