Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw monitoringu i sprawozdawczości w zakresie zadań inwestycyjnych W Wydziale Monitorowania Inwestycji Drogowych, w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku

00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi monitoring rzeczowy oraz finansowy realizowanych zadań inwestycyjnych w celu prawidłowego ich funkcjonowania jak również wydatkowania środków finansowych. Wykonanie zadań związane jest z realizacją programów rządowych / zadań na sieci;
 • Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali w zakresie sprawozdawczości oraz rozliczeń inwestycji w celu bieżącego monitorowania postępu robót;
 • Bierze udział w procesie aktualizacji i zatwierdzania harmonogramów wykonania robót dla zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Oddział w celu zapewnienia realizacji kontraktu zgodnie z terminami umowy. Wykonanie zadań związane jest z realizacją programów rządowych / zadań na sieci;
 • Monitoruje wdrażanie przez Wydział zaleceń w tym zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych oraz Centrali w celu prawidłowego i terminowego ich wdrażania. Prowadzi archiwizację dokumentów związanych z kontrolami przeprowadzonymi w zakresie zadań Wydziału;
 • Współpracuje z Kierownikami Projektu w zakresie dokonywanych przeglądów gwarancyjnych, monitoringu gwarancji należytego wykonania umowy oraz gwarancji usunięcia wad i usterek w celu zabezpieczenia interesu zamawiającego na etapie realizacji robót oraz w okresie gwarancyjnym.


Warunki pracy

-obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze


-prowadzenie samochodu służbowego


-praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych


-budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych


-praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze przygotowania lub realizacji inwestycji drogowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów KPA
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
 • znajomość przepisów prawa budowlanego
 • znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy UE
 • znajomość warunków kontraktowych FIDIC
 • znajomość pakietu MS Office,
 • Kompetencje: • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, • rzetelność, • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, • współpraca, • komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami
 • przeszkolenie z zakresu finansowania, kwalifikowalności wydatków unijnych, rozliczania projektów unijnych; warunków kontraktowych FIDIC


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-06-02
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
  ul. Subisława 5
  80-354 Gdańsk
  telefon: 885 121 140 lub 58 511 25 19

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  30/05/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi