Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 05/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw rozliczeń w budownictwie w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia

80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie wniosków, wystąpień celem uzyskania decyzji oraz innych dokumentów dotyczących realizacji prac projektowych, robót budowlanych oraz koordynacja tych działań w zakresie realizowanych zadań
 • Przygotowywanie dokumentów, w tym w szczególności: dokumentów wymaganych do zlecenia opracowania prac projektowych oraz koordynacja tych działań w zakresie realizowanych zdań.
 • Wykonywanie meldunków, raportów, sprawozdań pism związanych z realizacją zadań, dokumentów, dotyczących rozliczeń robót budowlanych i prac projektowych.


Warunki pracy

stanowisko pracy administracyjno-biurowe zlokalizowane w siedzibie Urzędu na I piętrze, budynek 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
praca biurowa przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, wyjazdy służbowe;


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika: 1.884 (tj. 3.611,51 zł.) plus dodatek za wysługę lat

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 miesiąc doświadczenia zawodowego
w obszarze przygotowania lub rozliczania zadań dotyczących robót budowlanych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów; prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane (pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie)
 • poświadczenie bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze sprawdzającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  28/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry