Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw informatycznych Samodzielne stanowisko ds. Informatycznych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
80-001 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 293

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie serwerami i siecią komputerową w celu zapewnienia sprawnego działania wszystkich urządzeń i baz danych,
 • ochrona danych w systemach informatycznych przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem w celu zabezpieczenia przed utratą danych,
 • bieżące utrzymywanie, konserwacja oraz naprawa sprzętu komputerowego oraz instalacja oprogramowania systemowego i użytkowego w celu zapewnienia ciągłości pracy,
 • nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze sprzętu informatycznego, przestrzegania legalności używanego oprogramowania,
 • archiwizowanie kluczowych danych oraz zabezpieczanie i przechowywanie nośników z kopiami danych,
 • analiza potrzeb WIOŚ w zakresie sprzętu i systemów informatycznych w celu realizacji dostaw i napraw oraz prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania,
 • zarządzanie serwisami internetowymi i aktualizacja ich treści (strona główna i biuletyn informacji publicznej) w celu udostępniania aktualnych i rzetelnych informacji,
 • inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu obsługi sprzętu oraz użytkowanych systemów informatycznych,
 • administrowanie bazami danych prowadzonymi w urzędzie i powierzonymi do prowadzenia systemami informatycznymi innych instytucji,
 • administrowanie systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w urzędzie,
 • uczestnictwo w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej w zakresie informatycznym,
 • zarządzanie firewallami sprzętowymi klasy UTM,
 • utrzymanie zabezpieczonej łączności VPN w lokalizacjach inspektoratu,
 • zapewnienie działania łączności internetowej i telefonicznej w lokalizacjach inspektoratu,
 • współpraca z inspektorem ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie spraw z zakresie obronności oraz środków trwałych.


Warunki pracy

- stabilna i ciekawa praca,
- regularne wypłacanie wynagrodzenia,
- dodatek stażowy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
- pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłata do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej,
- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15 ,
- praca w siedzibie urzędu,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- wysiłek fizyczny,
- zagrożenie korupcją,
- praca w hałasie (serwerownia),
- bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu.
Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Nabór kandydatek/kandydatów odbywa się III etapowo. I etap ocena dokumentów złożonych przez kandydatki i kandydatów do pracy pod kątem terminowości, kompletności i spełnienia pozostałych wymogów formalnych oraz ocena kandydatek i kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. II etap to rozmowy kwalifikacyjne, na które zaproszone są te osoby których wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe odpowiada wykonywaniu obowiązków służbowych zamieszczonych w ofercie. III etap to rozmowy z kierownictwem WIOŚ, na które zapraszane są osoby wytypowane z II etapu. III etap kończy się wyborem
kandydatki lub kandydata na stanowisko określone w naborze. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru o ich terminie zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wyniki naboru są opublikowane w BIP KPRM oraz siedzibie urzędu. Oferty osób niezatrudnionych będą zniszczone po upływie 7 dni roboczych od zakończenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 765 95 54.
Planowany termin zatrudnienia: kwiecień 2019 r.
Zgadzam się na przetwarzanie danych na dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia naboru przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku z siedzibą przy Trakcie Św. Wojciecha 293 w Gdańsku. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do udziału w naborze. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a w uzasadnionych przypadkach usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania. Dokumenty aplikacyjne przechowywane są do trzech miesięcy od zakończenia naboru. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w WIOŚ dostępne są na stronie: https://www.gdansk.wios.gov.pl/administracja/regulamin-ochrona-danych-osobowych.html

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

4 lata doświadczenia zawodowego
pracy na stanowisku informatyka lub w obszarze obsługi informatycznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność konfiguracji obsługi urządzeń preferencyjnych oraz aktywnych elementów sieci
 • Umiejętność w zakresie administrowania serwerami Linux oraz Windows Serwer
 • Znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: podyplomowe z zakresu informatyki lub pokrewne
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej i informatycznej
 • Znajomość rozwiązań VPN w oparciu o IPsec
 • Znajomość metod i sposobów zapewnienia bezpieczeństwa sieci Inspektoratu pod kątem nieautoryzowanego wejścia, ochrony antywirusowej, sposobów weryfikacji bezpieczeństwa przed utratą danych
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Zaświadczenia o odbyciu kursów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-01
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
  80-001 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 293
  Nr ogłoszenia:

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/03/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry